Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường lãnh đạo thực hiện đa dạng các phong trào thi đua trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2021

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh có nhiều khởi sắc. Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/ĐU, ngày 22/12/2020 của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông về nhiệm vụ năm 2021; phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Đảng ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện tổ chức các phong trào thi đua gắn nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng ủy cùng với Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, đăng ký tham gia thi đua; phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua; động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả.

Theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời, tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông phát động đa dạng các phong trào thi đua đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh nhà.

Mở đầu là phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: Công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Đắk Nông đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”. Đây là phong trào thi đua toàn diện trên mọi lĩnh vực của ngành bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung thi đua tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm: Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong năm 2021; có giải pháp hiệu quả giải quyết các đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng, đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc tham gia chưa đủ số lao động, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2021. Qua đợt thi đua, toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu đạt khoảng 10,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 7,3% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 91,56% dân số. Toàn tỉnh phấn đấu đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi của năm 2021 xuống mức thấp nhất (thấp hơn năm 2020). Thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT; Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình, nghiệp vụ góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất theo chuẩn mực đạo đức công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện văn hóa công sở; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

Ngoài phong trào thi đua thường xuyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông cũng chú trọng tổ chức các đợt thi đua chuyên đề; mỗi phong  trào thi đua, tiêu chí thi đua đều hướng đến mục tiêu góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Cụ thể như: (1) Phong trào thi đua “Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021”. Phong trào chuyên đề lần này được Bảo hiểm xã hội phát động nhằm phấn đấu đạt mục tiêu chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được BHXH Việt Nam giao tại Công văn số 539/BHXH-TCKT ngày 05/3/2021 của BHXH Việt Nam. Theo đó, trong năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông đề ra chỉ tiêu phấn đấu chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt toàn tỉnh: Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 45%, Chế độ BHXH một lần 65%, trợ cấp thất nghiệp 85%. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện của từng đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc. (2) Phong trào thi đua “Người lao động và nhân dân tỉnh Đắk Nông cài đặt và sử dụng VssID - BHXH số”. Qua phong trào nhằm đẩy nhanh tiến độ và từng bước hoàn thành mục tiêu triển khai ứng dụng VssID - BHXH số có hiệu quả, phổ biến rộng rãi đến toàn thể người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là đến hết ngày 30/6/2021 sẽ có từ 80% người tham gia BHXH bắt buộc, 50% người tham gia BHXH tự nguyện, 60% người tham gia BHYT hộ gia đình, 90% người đang thụ hưởng các chế độ BHXH đăng ký giao dịch điện tử cá nhân thành công (trong đó 90% cài đặt và đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID)…

Việc tổ chức phong trào thi đua luôn gắn liền với công tác khen thưởng, kỷ luật. Căn cứ kết quả thực hiện phong trào thi đua của các phòng và đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đồng thời, theo dõi và đề xuất việc trừ điểm thi đua năm 2021 đối với Bảo hiểm xã hội các huyện, các phòng nghiệp vụ liên quan không triển khai thực hiện.

Qua các phong trào thi đua góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Ngành.

Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy Khối