Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh chú trọng lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện các quy định nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động của các chi bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, sinh hoạt Đảng; lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức Đảng, góp ý cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan; triển khai thực hiện dân vận chính quyền, phong trào thi đua dân vận khéo. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức năm dân vận chính quyền, phong trào thi đua dân vận khéo đều được đưa vào Nghị quyết về nhiệm vụ năm của Đảng bộ BHXH tỉnh và được triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; quy định cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng đơn vị, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động. Ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế chấm điểm thi đua, Nội quy tiếp công dân… Thành lập Ban Thanh tra nhân dân theo quy định.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở BHXH tỉnh đã lãnh đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có kế hoạch để triển khai, giám sát và thực hiện QCDC đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; kiến nghị với tổ chức Đảng, chính quyền về các giải pháp thực hiện QCDC trong từng đơn vị; tổ chức tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ quan và Hội nghị công chức, viên chức và người lao động hàng năm.

BHXH tỉnh đã ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; hàng năm, tiến hành đáng giá, xem xét bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế các quy chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Hàng tháng tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Thường xuyên lấy ý kiến thảo luận và đóng góp của công chức, viên chức và người lao động bằng nhiều hình thức. Văn bản ban hành đều nhận được sự nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Thực hiện công khai tài chính, công khai giải quyết các quyền lợi, chế độ, chính sách của công chức, viên chức và người lao động, việc sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất; thanh lý tài sản công…; nâng bậc lương, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, được triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chính quyền phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính; từ đó, góp phần phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan và các biểu hiện tiêu cực khác. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, lãnh đạo cơ quan đã kiên trì và tập trung cao cho công tác cải cách thủ tục hành chính để từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đến nay, 100% đơn vị trực thuộc thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Thực hiện theo mục tiêu “3 giảm”: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi đến giao dịch; tiến hành tổng rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, tổ chức tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. Đến nay chỉ còn 27 thủ tục; 27/27 thủ tục thực hiện mô hình “Ngày không viết” và 04/27 thủ tục thực hiện mô hình “Ngày không hẹn”; thẻ BHYT được cấp lại, cấp đổi và trả kết quả ngay sau 5 - 15 phút; thời gian giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn từ 5 - 15 ngày xuống còn 1 - 7 ngày. BHXH tỉnh đang xây dựng và chuyển đổi hệ thống ISO 9001 - 2008 sang hệ thống ISO 9001 - 2015, nhằm chuẩn hóa các bước quy trình, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý, vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí trong toàn ngành BHXH tỉnh. Hàng năm đều ban hành kế hoạch và chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Đến nay, BHXH tỉnh chưa phát hiện hành vi vi phạm về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ban Thanh tra nhân dân đã phát huy được vai trò của mình trong công tác như: giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế trong cơ quan; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với thủ tục hành chính.

Thường xuyên phổ biến Quy tắc ứng xử; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; quy định giờ giấc làm việc hành chính… đến từng công chức, viên chức và người lao động. Hàng năm, đều tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, kỹ năng giao tiếp và văn hóa công sở. Đổi mới phong cách phục vụ của công chức, viên chức theo tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tạo môi trường thông thoáng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng thực hiện tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến BHXH, BHYT qua nhiều kênh. Ban hành và niêm yết công khai lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông tại trụ sở làm việc và trên Cổng thông tin điện tử của ngành. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH tỉnh đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên và đột xuất được 263 lượt, 279 người, phát sinh 144 vụ việc mới và có 119 vụ việc cũ; đồng thời, tiếp nhận 01 đơn khiếu nại và 21 đơn kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, quyền lợi BHYT. Đối với một số vụ việc phức tạp, Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp đối thoại hoặc triệu tập cuộc họp bao gồm các viên chức quản lý và viên chức chuyên môn liên quan để trực tiếp lắng nghe và giải đáp những kiến nghị, băn khoăn của người dân. Đến nay, tất cả các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân và viên chức đều được lãnh đạo đơn vị và cán bộ tiếp công dân xem xét, giải quyết tận tình, thấu đáo, đúng quy định, không có đơn thư tồn đọng.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của cơ quan và phối hợp thực hiện đạt kết quả đề ra. Thông qua sinh hoạt, các đoàn thể đã quán triệt cho đoàn viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở của BHXH tỉnh đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, làm thay đổi mạnh mẽ ở nhiều phương diện. Thực tế cho thấy, tác động lớn nhất của thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện dân chủ; nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật; tích cực đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của cơ quan khi được yêu cầu; thực hiện phê bình và tự phê bình, thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch vững mạnh; chủ động, sáng tạo, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra… Phương thức, nội dung hoạt động ở cơ quan, đơn vị được đổi mới theo hướng gắn với người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vì một nền hành chính phục vụ. Hiệu quả, hiệu lực, chất lượng hoạt động của bộ máy từng bước được nâng cao. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị của từng đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với việc đấu tranh phòng chống, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm thực hiện dân chủ trong đơn vị.

                                       Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy Khối