Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo nội dung Quyết định, Ban chỉ đạo thực hiện Luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 21 thành viên do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội làm trưởng ban.

Theo nội dung Quyết định, Ban Chỉ đạo thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tỉnh có các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết theo từng năm về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- Xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng cấp. Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp tới người dân về các lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để người dân biết, tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu của cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH và khám, chữa bệnh BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

- Tích cực triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, cấp phường, xã đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thuộc Hội đồng nhân dân, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của Ban chỉ đạo, hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT; chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, trình Trưởng ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; Tổng hợp trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo.