Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số kết quả trong công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội, giai đoạn 2011 - 2020

Giảm gần 90% số lượng thủ tục hành chính, từ 263 thủ tục năm 2009 xuống còn 115 thủ tục (giai đoạn 2012-2014), 27 thủ tục (năm 2019)… những kết quả về cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông đã góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp và người dân.

Qua 10 năm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tập trung, quyết liệt triển khai trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân, được người dân, tổ chức đánh giá cao. Đáng chú ý, giao dịch điện tử đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực như thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Công tác cải cách hành chính được BHXH tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức và thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các quy trình, nghiệp vụ, giảm bớt thủ tục hành chính và thời gian chờ đợi của người dân. Đồng thời truyền tải sâu rộng, công khai, minh bạch đến người dân trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Với 115 thủ tục hành chính, đến nay, cắt giảm còn 27 thủ tục; đã rút ngắn thời gian giải quyết đối với 21/27 thủ tục so với quy định của BHXH Việt Nam. Cải cách trong lĩnh vực cấp thẻ BHYT, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHXH một lần tại bất kỳ cơ quan BHXH nào trên địa bàn tỉnh, xây dựng công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ, xây dựng mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” với 27/27 thủ tục hành chính thực hiện mô hình “Ngày không viết” và 04/27 thủ tục hành chính thực hiện mô hình “Ngày không hẹn”. Hiện có 24/27 thủ tục hành chính đang áp dụng tại BHXH tỉnh được thực hiện theo cơ chế một cửa và có 03/27 thủ tục hành chính đang thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong tổng số 5 lĩnh vực, 27 thủ tục hành chính đều được chuẩn hóa và tích hợp trên phần mềm TNHS 3.0 để theo dõi, thống kê và cập nhật tình hình xử lý hồ sơ của toàn tỉnh một cách nhanh chóng, đã đưa 09 thủ tục hành chính ra thực hiện tiếp nhận tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh và huyện, bên cạnh đó BHXH tỉnh đã thực hiện nhắn tin (SMS) thông báo thời hạn thẻ BHYT hộ gia đình, thời gian đóng BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức luôn được BHXH tỉnh quan tâm, chú trọng; đến nay, 100% công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc đã được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, ngạch bậc, chức vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức, do đó đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về lề lối làm việc, về thái độ và nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức trên toàn tỉnh. Hàng năm, BHXH tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện, mức độ hoàn thành kế hoạch đạt từ 90% trở lên. Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, BHXH tỉnh đã được UBND tỉnh công bố đứng đầu trong nhóm 1 đạt 90% trở lên về chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, hoàn thiện và đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách, quy chế quản lý và phối hợp trong hoạt động giao dịch, thanh quyết toán chế độ BHXH, tiếp tục đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử; cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng cung cấp, trao đổi, truy xuất thông tin, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính nhằm đạt mục tiêu  mức độ hài lòng của tổ chức, nhân dân về thủ tục hành chính đạt mức trên 90%, Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 95%, 100% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi dưới dạng điện tử giữa các đơn vị trong Ngành, 100% đơn vị trực thuộc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thanh Tùng