Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Bộ máy tổ chức nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Đăk Nông (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh) được thành lập theo Quyết định số 42 -QĐ/TU ngày 16/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông. Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ lâm thời gồm 19 đồng chí, trong đó 05 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ. Đảng bộ có 56 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc, với 368 đảng viên. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I (nhiệm kỳ 2005 – 2010) đã bầu BCH gồm 21 đồng chí, trong đó có 07 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã bầu BCH gồ 27 đồng chí, hiện còn 26 đồng chí (01 đồng chí đã chuyển công tác), trong đó có 08 đồng chí UVBTV. Tính đến tháng 7/2012, toàn Đảng bộ có 53 TCCS đảng trực thuộc với 1.478 đảng viên.

Cơ quan Đảng uỷ Khối có 21 cán bộ công chức, viên chức (CCVC). Bộ máy tổ chức, bao gồm:

- Thường trực: Bí thư  và các Phó Bí thư
Lãnh đạo cơ quan tổ chức triển khai thực hiện thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Văn phòng, các ban, đoàn thể Đảng uỷ Khối
* Văn phòng

Nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và theo dõi nắm tình hình, tổng hợp công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ và một số nhiệm vụ khác.

Cán bộ chuyên trách của Văn phòng gồm 01 Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, 01 chuyên viên, 01 văn thư kiêm thủ quỹ và 03 nhân viên:


Lê Văn Phòng - UVBTV ĐUK, Chánh Văn phòng
 Lê Thị Thúy Hằng - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Ngọc - Chuyên viên tổng hợp
 Nguyễn Bá Mạnh - Quản trị mạng
Trần Thị Sang - Văn thư, thủ quỹ
 Nguyễn Thị Hoài - Nhân viên
 Phùng Thanh Dân - Lái xe

* Ban Tuyên giáo
Nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối về xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Khối. Sưu tầm, quản lý tư liệu, biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối.

Cán bộ chuyên trách của Ban Tuyên giáo gồm 01 Trưởng ba và 01 Phó Trưởng ban


Nguyễn Hào Quang – UVTV, Trưởng ban
 Hoàng Anh Biên –  Phó Trưởng ban

* Ban Tổ chức
Nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các chủ trương, kế hoạch xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức cán bộ và chính sách cán bộ; công tác đảng viên và quản lý đảng viên; công tác thi đua khen thưởng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Cán bộ chuyên trách của Ban Tổ chức có 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 01 chuyên viên:


 Võ Phạm Xuân Lâm - Phó Bí thư kiêm Trưởng ban
 Bùi Thành Công - UVBCH, Phó Trưởng ban
 Nguyễn Thị Thu Hào - UVBCH, Phó Trưởng ban
 Nguyễn Thị Sớm – Chuyên viên

* Ủy ban Kiểm tra
Nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cán bộ chuyên trách Ủy ban Kiểm tra gồm 01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 01 Ủy viên:

 

Đặng Văn Hiệu - UVBTV ĐUK, Chủ nhiệm
Lê Huy Hiệu - ĐUV, Phó Chủ nhiệm
 Trần Văn Thọ - Ủy viên

* Đoàn Khối các cơ quan tỉnh
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Khối về công tác thanh niên và chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học cấp tỉnh.

Biên chế của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh gồm 03 đồng chí:

+ Bùi Thị Kim Thư – Bí thư
+ Hoàng Anh Biên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Phó Bí thư
+ Nguyễn Hữu Hải – Chuyên viên

* Hội Cựu Chiến binh Khối
Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. Hội tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác Hội trong Khối và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị thuộc Khối. 

Hội Cựu chiến binh Khối có 01 đồng chí Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch Hội và 01 cán bộ chuyên trách:

Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Thường trực, kiêm Chủ tịch Hội
Hoàng Văn Lai – Phó Chủ tịch