Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Bộ máy tổ chức nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1202-QĐ/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, trên cơ sở sáp nhập từ 02 Đảng bộ Khối của tỉnh (Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh). Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ gồm 33 đồng chí, trong đó 11 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ. Đảng bộ có 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (31 Đảng bộ cơ sở, 48 chi bộ cơ sở) với 3.156 đảng viên. Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu ra 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV, trong đó có 09 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ.  Tính đến tháng 8 năm 2020, toàn Đảng bộ Khối có 76 TCCS đảng trực thuộc (trong đó: 31 Đảng bộ cơ sở với 200 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 45 chi bộ cơ sở) với tổng số đảng viên là 3.340 đồng chí.

Cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện nay có 28 cán bộ, công chức và người lao động. Có 06 phòng, ban chức năng, bao gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Kiểm tra; Đoàn Khối và Hội CCB Khối. Bộ máy tổ chức của cơ quan Đảng Ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoạt động cụ thể như sau:

I. Thường trực Đảng ủy Khối

Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Đảng ủy Khối, các TCCS đảng, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm trong xây dựng khối đoàn kết và phương thức hoạt động nâng cao trách nhiệm, xây dựng thế mạnh của toàn đảng bộ Khối trong xây dựng và chỉnh đốn đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Lãnh đạo Đảng ủy Khối gồm có 03 đồng chí: 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư Thường trực, 01 Phó Bí thư.

1. Đ/c Huỳnh Ngọc Anh. Sinh ngày 26/12/1968

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối 

2. Đ/c Bùi Hồng Mến. Sinh ngày 10/3/1974

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

3. Đ/c Nguyễn Văn Dự. Sinh ngày 08/10/1966

Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

II. Văn phòng Đảng ủy Khối

Nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và theo dõi nắm tình hình, tổng hợp công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ và một số nhiệm vụ khác. Cán bộ chuyên trách Văn phòng Đảng ủy Khối hiện nay có 10 đồng chí (nữ 06 đồng chí, nam 04 đồng chí), trong đó 01 Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng, 01 chuyên viên tổng hợp, 01 kế toán cơ quan, 01 công nghệ thông tin, quản trị mạng; 01 Văn thư kiêm thủ quỹ, 01 tạp vụ, 02 lái xe.

1. Đ/c Đ/c Hoàng Anh Biên. Sinh ngày 10/6/1985

UVBTV, Chánh Văn phòng

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hào - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng

3. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Phó Chánh Văn phòng.

4. Đ/c Đặng Thị Như Ý - Chuyên viên tổng hợp

5. Đ/c Huỳnh Vũ Giang - Cán bộ CNTT

6. Đ/c Trần Ngọc Hân - Kế toán cơ quan

7. Đ/c Trần Thị Sang - Văn Thư kiêm Thủ quỹ

8. Đ/c Nguyễn Thị Hoài - Nhân viên

9. Đ/c Lê Hữu Giáp - Lái xe

10. Đ/c Phùng Thanh Dân - Lái xe.

III. Ban Tuyên Đảng ủy Khối

Nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối về xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Khối. Sưu tầm, quản lý tư liệu, biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối. Cán bộ chuyên trách của Ban Tuyên giáo hiện nay gồm có 02 đồng chí: 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban.

1. Đ/c Lữ Thị Nhiên Hương. Sinh ngày 15/3/1971

UVBTV, Trưởng Ban 

2. Đ/c Trần Văn Hải - UVBCH, Phó Trưởng ban

IV. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các chủ trương, kế hoạch xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức cán bộ và chính sách cán bộ; công tác đảng viên và quản lý đảng viên; công tác thi đua khen thưởng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cán bộ chuyên trách của Ban Tổ chức hiện nay gồm có 05 đồng chí: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban, 03 chuyên viên.

1. Đ/c Bùi Thành Công. Sinh ngày 12/5/1977

UVBTV, Trưởng ban

2. Đ/c Nguyễn Hoàng Lan - UVBCH, Phó Trưởng ban

3. Đ/c Doãn Thị Hải Yến - Chuyên viên

4. Đ/c Hoàng Thị Loan - Chuyên viên.

5. Đ/c Trần Khánh - Chuyên viên.

V. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Cán bộ chuyên trách Ủy ban Kiểm tra gồm có 04 đồng chí: 01 Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm và 01 Ủy viên.

1. Đ/c Lê Văn Phòng. Sinh ngày30/11/1969

UVBTV, Chủ nhiệm 

2. Đ/c Lê Thị Thúy Hằng - UVBCH, Phó Chủ nhiệm

3. Đ/c Mai Văn Thụ Phó Chủ nhiệm

4. Đ/c Trần Văn Thọ - Ủy viên UBKT

VI. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Khối về công tác thanh niên và chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học cấp tỉnh. Biên chế của Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 02 đồng chí.

1. Đ/c Lê Thị Viên. Sinh ngày 16/7/1988

UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối

2. Đ/c Huỳnh Vũ Giang - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Khối.

VII. Hội Cựu Chiến binh Khối

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. Hội tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác Hội trong Khối và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị thuộc Khối. Hội Cựu chiến binh Khối gồm có 02 đồng chí: 01 đồng chí Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch Hội, 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội.

1. Đ/c Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch Hội

2. Đ/c Nguyễn Việt Đức. Sinh ngày 06/01/1960

Phó Chủ tịch Hội.