Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, triển khai các văn bản của Đảng

Sáng ngày 27/4/2022, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nghiên cứu, các văn bản của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Chi bộ quán triệt các nội dung tại Hội nghị

 

        Theo đó, tại Hội nghị, Cấp ủy Chi bộ đã triển khai cho đảng viên trong Chi bộ học tập, nghiên cứu Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị “về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương”; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng đã quán triệt chuyên năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

        Sau quán triệt các văn bản của Đảng, chuyên đề học tập năm 2022, Cấp ủy Chi bộ đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhân dân; kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương, "lợi ích nhóm" góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước.

Lê Hùng - Ban Dân vận Tỉnh ủy