Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Những chuyển biến sau 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh

Qua 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua,…

Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy chi bộ, đoàn thể và của từng cá nhân. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký nội dung học tập, tự liên hệ về đạo đức, lối sống, phong cách và đề ra hướng phấn đấu, tu dưỡng cho bản thân, nâng cao đạo đức cách mạng; tích cực đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Việc xây dựng và thực hiện chủ đề làm theo được Đảng ủy đưa vào Kế hoạch hàng năm và có hướng dẫn cụ thể. Hàng tháng, hàng quý tổ chức thực hiện gắn sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; chọn chủ đề phù hợp tình hình thực tiễn tại cơ quan. Nội dung chủ đề ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng, dễ thực hiện, đánh giá. Định kỳ, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết Đại hội XIII gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyển biến về nhận thức

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động củng cố niềm tin vào mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối và sự nghiệp đổi mới của Đảng; nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không có trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ đã đảm bảo bảo yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng. Lồng ghép và kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng chính trị với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đặc biệt, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tăng cường tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân tình trên tinh thần xây dựng đồng chí, đồng nghiệp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên tự liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả kiểm điểm theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của từng cá nhân với Quy định những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, làm chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, nhận thức của toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Nhà trường.  

Chuyển biến về hành động

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động sâu sắc đến ý thức trách nhiệm của tất cả đảng viên, quần chúng đã tạo thêm khí thế, động lực góp phần động viên tập thể Nhà trường khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị chuẩn.

Việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Ban Giám hiệu tiến hành chủ động, tích cực, đảm bảo tiến độ, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế, quy định đã ban hành. Đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động có tâm huyết với nghề, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong giảng dạy đã chú trọng đổi mới phương pháp, kết hợp sử dụng thiết bị dạy học hiện đại, nâng cao hiệu quả đào tạo. 100% giảng viên được dự giờ, thao giảng, phát phiếu thăm dò từ học viên được Hội đồng khoa học Nhà trường và học viên đánh giá tín nhiệm từ loại khá trở lên, mức hài lòng và rất hài lòng.

Trong nghiên cứu khoa học, đã chủ động triển khai thực hiện, giảng viên, viên chức đã tích cực tham gia; đã có nhiều bài viết đăng báo, tạp chí khoa học của Trung ương và địa phương đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.100% giảng viên, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Đối với các đoàn thể như Công đoàn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm, chỉ đạo phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị bão lũ, xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa… Tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan văn hoá. Trong năm qua tổ chức Công đoàn được xếp loại trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường cũng luôn quan tâm chỉ đạo công tác kết nghĩa với Bon Bulum, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Thường xuyên cử cán bộ xuống Bon và xã nắm tình hình, vận động, giúp đỡ các đoàn thể, tổ chức các phong trào, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ Trường và nhân dân trong Bon và xã.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 được Đảng ủy rất coi trọng. Việc kiểm tra thường kết hợp với các đợt kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các chi bộ, khoa, phòng. Trong 2 năm qua, Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 và chuyên đề năm 2023, 2024 gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua kiểm tra, các chi bộ triển khai thực hiện Kết luận cơ bản bảo đảm nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra, xây dựng kế hoạch triển khai theo hướng dẫn của Đảng ủy.

Thực hiện chuyên đề năm 2023, 2024, Nhà trường đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tổ chức các hoạt động hiệu quả, gắn nhiệm vụ chính trị.Việc tuyên dương, khen thưởng được Đảng ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình bình xét phải thực chất, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; lựa chọn gương điển hình thật sự tiêu biểu, là tấm gương xứng đáng để mọi người học tập và noi theo. Năm 2023, Đảng ủy đã bình xét, tuyên dương, khen thưởng cho 02 tập thể (Tập thể phòng TC, HC, TTTL và khoa Lý luận cơ sở) và 04 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định, qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, của từng tập thể, từng cá nhân, việc học tập và làm theo gương Bác trở thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt được nâng cao. Từ đó, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Nhà trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế thi đua hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra.

Cẩm Trang