Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 21-KH/ĐUK ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “Tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Ngày 07/5/2020, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có 11/11 đảng viên; đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình tại Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn kiện Đại hội làn thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  

Đại hội đánh giá trong nhiệm kỳ qua, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đã lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, đảng viên, công chức và người lao động thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Hằng năm, Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động tương đối ổn định và phát triển. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Trung ương thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định, được đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan đồng thuận, ủng hộ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Tỷ lệ đảng viên, công chức hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt 100%. Tư tưởng của đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan ổn định, yên tâm công tác; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không có đảng viên vi phạm quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ   

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Đóng góp của các khu công nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp có mặt chưa cao. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cao nên thực hiện chưa hoàn thành; kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của một số đảng viên, công chức chưa cao; chưa xây dựng, nhân rộng được nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động của các tổ chức đoàn thể chưa lôi cuốn, hấp dẫn đoàn viên, công chức, người lao động tham gia.

Đại biểu tham dự Đại hội đã sôi nổi thảo luận, tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội; các ý kiến góp ý đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế của Chi bộ, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, đồng thuận vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đồng thời biểu dương, ghi nhận những thành tích của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Dự yêu cầu Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập trung vào một số giải pháp có tính đột phá để làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Đắk Nông có 3 khu công nghiệp được thành lập, đi vào hoạt động chính thức; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Cấp ủy Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Hoàng - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dương Xuân Thành - Chi bộ BQL các khu công nghiệp tỉnh