Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 02/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnhvề tổ chức Đại hội các TCCS đảng trực thuộc, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; ngày 14/5/2020 Chi bộ Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là đợt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động của Công ty.

Về dự Đại hội có 7/7 đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ; đại diện lãnh đạo các đoàn thể công ty; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các ban tham mưu của Đảng ủy Khối. Đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Với nhim vlà cơ quan qun lý, duy tu bo dưng và thi công sa cha các công trình đường bộ; trong nhim k, Chi bộ Công ty đã tp trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, sớm n đnh tổ chức b máy, mua sắm trang thiết bị, tổ chức thi công các công trình giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao cht lưng các tuyến đường giao thông do Công ty quản lý, đảm bảo giao thông thông suốt; đảm bảo vic làm và ổn định đi sng của người lao động; sản lượng hàng năm tăng 200%, thu nhập bình quân tăng 164% so với nghị quyết đề ra; doanh thu tăng trưng hàng năm, sn xut kinh doanh tng bưc có hiu qu, bảo toàn vốn Nhà nước; công tác an toàn lao động, an ninh trật tự tại đơn vị luôn đưc đm bo. Hàng năm có trên 80% cán bộ, công nhân lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ hàng năm được đánh giá thành tốt nhiệm vụ, cơ quan và các đoàn thể nhiều năm được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện, Chi bộ còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên công nhân lao động chưa được thường xuyên, sâu sát. Nội dung sinh hoạt Chi bộ chậm được đổi mới, chất lượng sinh hoạt chưa cao. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn hạn chế, một số nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang đường bộ vẫn còn tiếp diễn. Việc triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ hàng năm còn chậm. Công tác chỉ đạo tổ chức thi công, đôi lúc chưa kịp thời, kéo dài thi gian dn đến chm tiến đ, chm hp đồng làm nh hưng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cho nhiệm tới; toàn thể cán bộ, đảng viên về dự Đại hội tập nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thống nhất lựa chọn bầu đồng chí Hoàng Anh Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Bí thư Chi bộ, bầu đồng chí Chu Thị Hằng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty làm Phó Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 02 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư khóa mới

và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

                                                                      Bùi Hồng Mến