Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Ngày 25/8/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức (CCVC), người lao động của đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng; yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

https://b-f13-zpc.zdn.vn/2408835082505866206/29889dd48c0f4951101e.jpg

Đồng chí Trần Văn Thương - TUV, Bí thư Chi bộ,

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phổ biến, quán triệt 4 nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21 “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hồng Hoa - Sở Thông tin và Truyền thông