Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 26/01/2024, Chi ủy Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII; Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, đến 35/35 đồng chí đảng viên, công chức, người lao động Cơ quan, đạt 100% (06 đồng chí đảng viên là Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cơ quan đã tham dự các hội nghị Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức).

Quang cảnh Hội nghị quán triệt

Tại Hội nghị, đồng chí K’Tiêng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thông tin, quán triệt những nội dung chuyên đề:

- Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới;

- Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc;

- Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ yêu cầu mỗi đảng viên, công chức Cơ quan nắm vững quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp các nghị quyết, nội dung chuyên đề năm 2024, tự liên hệ bản thân gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao, thống nhất nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng. Ngoài ra, trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn…của cấp ủy cấp trên, Chi ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn… lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII; Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.  

                                                                              Thanh Minh