Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, c

Ngày 22/4/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022. Tham dự Hội nghị, có 230 đảng viên đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị

 

          Tại Hội nghị, đảng viên được nghe đồng chí Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giới thiệu một số nội dung cơ bản của chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030; tầm nhìn đến năm 2050 với 06 mục tiêu cụ thể (GDP 2,5 -3%/năm, NSLĐ 5,5 - 6%/năm; TNNT: 2,5 - 3 lần so với năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều NT giảm 1 - 1,5%/năm; >90% số xã đạt chuẩn NTM ( trong đó 50% nâng cao; GTXK: 5 - 6%/năm; LĐNN< 20%, LĐ NN đào tạo đạt > 70%; Giảm phát thải KNK 10% so với năm 2020), che phủ rừng 42%, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý bền vững>1 triệu ha) và 07 định hướng chính (hoàn thiện các khâu đầu vào phục vụ SXNN hiệu quả, bền vững; Xây dựng vùng chuyên canh, phát triển chuỗi, ứng dụng mô hình NN tiên tiến; Phát triển kinh tế nông thôn tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn; Xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống; Lấy người dân nông thôn là chủ thể, trọng tâm phát triển, xây dựng cộng đồng vững mạnh; Bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thích nghi biến đổi khí hậu).

Cũng trong buổi Hội nghị, đồng chí Lê Quang Dần - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Báo cáo viên Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 “Về những điều đảng viên không được làm”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị “Về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương”; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông “Về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…”; Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “Về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…”. Hội nghị cũng nghe quán triệt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở nhấn mạnh và yêu cầu các chi bộ phải tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” theo kế hoạch số 611-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy Sở đã ban hành.

Đồng chí Lê Quang Dần - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị

Đồng thời, đồng chí Lê Quang Dần - Phó bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu cấp ủy các chi bộ, từng đảng viên trong toàn Đảng bộ sở cần phải nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu... để thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Ngành Nông nghiệp và PTNT đã đề ra trong năm 2022.

                                      Huyền Trần - Đảng bộ Sở NN & PTNT