Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Sinh hoạt chuyên đề “Vận dụng văn hóa chính trị trong công tác giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị hiện nay”

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 01-HD/ĐUK, ngày 24/5/2019 và Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về trình tự, nội dung và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” và “về nội dung, trình tự sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”. Ngày 27/5/2022, Chi bộ khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Vận dụng văn hóa chính trị trong công tác giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị hiện nay.

Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông sinh hoạt chuyên đề

Một trong những nội dung rất quan trọng trong phương hướng công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng thông qua đó là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt trong bối cảnh khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII chỉ ra.

Rõ ràng, văn hóa chính trị và việc thực hiện văn hóa chính trị hiện nay có vai trò rất quan trọng, bởi văn hóa chính trị được hiểu đó là tri thức chính trị, ý thức chính trị, niềm tin chính trị, tình cảm chính trị, kinh nghiệm chính trị và năng lực hành động chính trị. Các yếu tố này gắn bó rất chặt chẽ với nhau, bổ sung lẫn cho nhau tạo thành phẩm chất, nhân cách, thúc đẩy sự tu dưỡng bản thân và năng lực chính trị của một cá nhân, một tổ chức, một đảng phái chính trị... Tại buổi sinh hoạt đã làm rõ nội hàm về văn hóa chính trị, văn hóa chính trị trong Đảng cũng như những thành tựu, hạn chế trong quá trình thực hiện văn hóa chính trị trong Đảng thời gian qua.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay nói chung và thực trạng tại trường chính trị nói riêng, việc nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị dẫn đến hệ lụy là ngại, lười học tập lý luận chính trị, được coi là là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Đảng ta đã chỉ ra - và đó cũng chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện văn hóa chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên học tập khi xác định động cơ, mục đích học tập lý luận chính trị. Từ đó, yêu cầu đặt ra đó là vận dụng văn hóa chính trị trong quá trình đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị để khắc phục tình trạng ngại, lười học tập lý luận chính trị, để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là điều cấp thiết. Nội dung chuyên đề cũng đi sâu vào các giải pháp đối với Nhà trường, đối với người dạy, đối với người học nhằm nâng cao hơn nữa trong việc dạy và học lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đánh giá cao những ý kiến đóng góp cũng như các giải pháp cụ thể của đảng viên trong sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ yêu cầu mỗi đồng chí đảng viên, giảng viên trong khoa Xây dựng Đảng trước hết cần xây dựng hình ảnh người giảng viên trường Đảng phải là đội ngũ những người đủ phẩm chất, năng lực theo tiêu chí: mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; đảm bảo sự tổng hòa các yếu tố: sư phạm - khoa học - tổng kết thực tiễn.

Cẩm Trang - Trường Chính trị tỉnh