Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức kết nối Hội nghị trực tuyến về quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến

Sáng ngày 09/7/2024, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức kết nối Hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Tại điểm cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có gần 200 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Báo cáo viên Đảng ủy Khối; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể của Đảng ủy Khối; cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia; đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị, các đại biểu được xem phim tài liệu: Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng và được nghe các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, các đồng Báo cáo viên Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quy định số 144-QĐ/TW, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh để Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”. Quy định số 144-QĐ/TW nêu rõ 5 chuẩn mực và 19 tiêu chí để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; điều quan trọng là từ những chuẩn mực này trở thành đạo đức cách mạng, nét đặc trưng nổi bật ở người cán bộ, đảng viên và là vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển và bảo vệ đất nước.

Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện ở cấp mình; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước và đúng quy định của Đảng “làm đến đâu chắc đến đó”, đảm bảo tốt nhất cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Ngoài điểm cầu của Đảng ủy Khối tại Hội trường Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối còn có 10 điểm cầu tại một số TCCS đảng trực thuộc với hơn 450 đại biểu tham dự.

                                                                     Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh