Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2024

Từ ngày 22 - 30/5/2024, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I/2024, tham gia lớp học có 72 đảng viên dự bị đến từ 27 tổ chức đảng trong và ngoài Đảng bộ Khối.

Toàn cảnh lớp học

Theo Chương trình lớp học, các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua lớp học, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Dự phó bí thư Đảng ủy Khối trao khen thưởng cho học viên có thành tích xuất sắc

Kết thúc khóa học, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao giấy chứng nhận cho 72 đồng chí và khen thưởng 07 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Trần Hải - BTG Đảng ủy Khối