Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Đắk Nông lần thứ IX - năm 2024

Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đắk Nông lần thứ IX - năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ đạo; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức giải thưởng; các đơn vị: Hội Nhà báo tỉnh, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Nông, Tạp chí Nam Nung phối hợp tổ chức thực hiện.

Đối tượng: Mọi công dân ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử phát thanh, truyền hình) phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham gia dự thi.

Nội dung: Giải được tuyển chọn và trao cho tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng, với những nội dung cơ bản sau: (1)Phản ánh sự vận dụng sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng; (2) Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; (3)Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Thời gian: Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ khi phát động (tháng 4/2024) đến 31/10/2024. Thời gian đăng, phát tác phẩm (tính từ ngày 01/11/2023 - 30/9/2024). Tổ chức trao giải cấp tỉnh vào cuối năm 2024.

Trên cơ sở kết quả tham gia Giải cấp tỉnh, Ban Tổ chức sẽ chọn lựa các tác phẩm xuất sắc tiếp tục tham gia Giải thưởng cấp Trung ương.

Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Giải Búa liềm vàng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX - năm 2024 được phát động nhằm phát huy vai trò của cơ quan báo chí, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2024.

                                                         

 Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối