Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025”

Ngày 12/6/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 390-QC/BTGTU, “V/v ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2023 - 2025”, cụ thể:

Đối tượng: Các tập thể, cá nhân có tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá về chủ đề“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đang sinh sống, học tập, làm việc ở Đắk Nông phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham gia dự thi.

Phạm vi: Xét tặng giải thưởng sáng tác đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề“Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thuộc các lĩnh vực: Văn học; âm nhạc; mỹ thuật; nhiếp ảnh; báo chí (gồm báo in, tạp chí in, báo và tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình). Xét tặng giải thưởng quảng bá đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá: Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông; bảo tàng, thư viện; Nghệ sĩ thể hiện nhiều và thành công về chủ đề này.

Tiêu chí: Đối với Giải sáng tác: Tác phẩm sáng tác bảo đảm đúng chủ đề, có tính phát hiện, sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; thể hiện được giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tình cảm dành cho Bác; những kết quả, hành động, việc làm ý nghĩa của những tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị học tập và làm theo Bác; những hình ảnh, việc làm xây dựng cái đẹp, dẹp cái xấu của người dân; tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh. Góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tác phẩm có ý nghĩa động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng con người có văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh. Tác phẩm tham dự Giải thưởng phải là những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sáng tác từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/10/2024; được thể hiện bằng ngôn ngữ, chữ viết tiếng Việt; đối với những tác phẩm có ngôn ngữ, chữ viết thuộc các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc phải có bảng thuyết minh tiếng Việt kèm theo. Tiêu chuẩn tác phẩm: (1)Các loại hình văn học, như: tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện ký, tập thơ, công trình nghiên cứu lý luận phê bình … đã được xuất bản; (2)Tác phẩm âm nhạc phải là tác phẩm đã được thực hiện thu âm hoàn chỉnh, đã được biểu diễn hoặc công bố tại cơ quan văn hóa cấp tỉnh trở lên; (3) Các loại hình mỹ thuật, nhiếp ảnh phải là tác phẩm đã được thực hiện hoàn chỉnh, đã được công bố, trưng bày triển lãm; tác phẩm dự thi bằng hình thức in trên giấy ảnh, có chú thích nội dung kèm theo. Hội đồng chấm giải có quyền yêu cầu đối chiếu bản gốc (khi cần thiết); (4)Các loại hình báo chí: gồm báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh đã được đăng tải và phát sóng trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương.

Đối với Giải Quảng bá: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải có thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá các tác phẩm chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định pháp luật của Nhà nước; không phát ngôn, đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân, không nằm trong thời hạn chịu xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên, không vi phạm pháp luật. Xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm các lĩnh vực: (1)Báo chí: cơ quan báo chí có chuyên trang, chuyên mục hoặc phóng viên báo chí có nhiều bài viết về chủ đề Giải thưởng; (2)Đơn vị tổ chức, biểu diễn nghệ thuật: Bảo tàng, thư viện, đoàn ca múa nhạc, trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh; trung tâm văn hóa thông tin; (3)Văn nghệ sĩ tham gia biểu diễn, sáng tác tác phẩm về chủ đề Giải thưởng; tích cực tham gia biểu diễn phục vụ tại biên giới, vùng sâu, vùng xa, các chương trình mang tính cộng đồng, xã hội.

Thời gian: Nhận tác phẩm dự thi và tổ chức chấm chọn: từ khi phát động (tháng 6/2024) đến hết 21/10/2024 - qua Phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông. Tổ chức tổng kết và trao giải cấp tỉnh vào cuối năm 2024.

* Hồ sơ dự thi: Đối với Tác phẩm sáng tác: Ghi rõ họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; số điện thoại của tác giả, đại diện nhóm tác giả khi cần liên hệ; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, đơn vị thực hiện, địa điểm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng v.v… được đóng trong túi niêm phong. Ghi rõ: tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Thông tin nêu trên không ghi trực tiếp vào tác phẩm).

Đối với Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị xét Giải thưởng quảng bá: Ngoài những yêu cầu về thông tin như đối với tác phẩm sáng tác, phải có báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, trưng bày, triển lãm, giới thiệu quy mô, địa điểm, thời gian được cơ quan, đơn vị, địa phương xác nhận.

Thông qua Giải thưởng nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm không ngừng phát huy tích cực, đẩy đẩy lùi tiêu cực; tiếp tục nhân rộng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động nhằm góp phần tích cực thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 03/6/2022 về tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2025 và đã hoàn thành Giải đợt I.

                              Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối