Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền kết luận, chỉ thị nghị quyết, của Đảng

Sáng ngày 11/4/2024, Đảng ủy Khối tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị quán triệt, tuyên truyền các kết luận, nghị quyết của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 10 điểm cầu, với 350 Đại biểu tham dự; trong đó cấp cơ sở có 9 điểm cầu với 280 đại biểu, điểm cầu Đảng ủy Khối có 70 đại biểu là Báo cáo viên Tỉnh ủy công tác tại Đảng ủy Khối, Báo cáo viên Đảng ủy Khối, tuyên truyền viên cấp cơ sở và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể Đảng ủy Khối tham dự; đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự, chủ trì.

Hội nghị được nghe quán triệt các kết luận, nghị quyết của Đảng, cụ thể:

 - Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” (gọi tắt là Nghị quyết số 46-NQ/TW);

- Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”;

- Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”;

- Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”.

Tin bài: Trần Hải – Ban Tuyên giáo