Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng

Sáng ngày 26/10/2023, tại Phòng họp số 6, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với hơn 80 điểm cầu trên toàn tỉnh, với 2.400 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có 70 đại biểu là Báo cáo viên Tỉnh ủy công tác tại Đảng ủy Khối, Báo cáo viên Đảng ủy Khối, tuyên truyền viên cấp cơ sở và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể Đảng ủy Khối tham dự; đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì.

Hội nghị được nghe quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, cụ thể: Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị Về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị Về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư Về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

                                      Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh