Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hưởng ứng “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thì địch lần thứ tư, năm 2024” trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thì địch lần thứ tư, năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

 

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thì địch lần thứ tư, năm 2024 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động; đoàn viên, hội viên các Hội, đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Khối đối với việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch trong tình hình mới”. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Đối tượng: Là người Việt Nam (ở trong và ngoài nước), người nước ngoài; có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí Cuộc thi.

- Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi 02 tác phẩm dạng viết, gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word);

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 03 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip, gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

Nội dung: Có 03 nhóm chủ đề bài viết cơ bản về: (1)Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; (2)Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; (3)Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phương thức và hồ sơ gửi dự thi:

Địa chỉ: Bài dự thi “Cuộc thi viết chính luận lần thứ tư năm 2024 (gồm bản in và file mềm) gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông theo các địa chỉ:

- Phòng Tuyên truyền - Văn hóa Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (Khu hành chính Tỉnh ủy; Phường Nghĩa Trung - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông);

- Email: phongtuyentruyen.dno@gmail.com

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 10/5/2024 - 15/6/2024.

Mọi thông tin khác có liên quan cần nghiên cứu và tìm hiểu, đề nghị truy cập theo đường Link hoặc quét mã QR để biết và thực hiện.

 

                                                                                                                                                                                                     

                       Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối CCQ - DN tỉnh