Thứ sáu, 19/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và vững chắc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập và luôn chú trọng công tác “Dân chủ”, Người nói: Dân chủ, nghĩa là: “Dân là chủ - Dân làm chủ”. Người nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.

Kế thừa và tiếp nối quan điểm nhất quán đó, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân; tăng cường tạo đồng thuận xã hội”; đồng thời, khẳng định: “Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”; bảo đảm để nhân dân được tham gia ở tất cả các khâu của quá trình phát triển, từ xây dựng chính sách đến thực hiện và giám sát quá trình thực hiện chính sách; không chỉ nhấn mạnh trọng tâm của dân chủ là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mà còn nhấn mạnh yếu tố “Dân thụ hưởng”.

Thấm nhuần quan điểm đó, thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 19/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông“Về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 04/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông“Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân chủ trong Đảng, dân vận chính quyền và công tác dân chủ cơ sở. Theo đó, đã ban hành các văn bản chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; đặc biệt, ban hành 04 chương trình, kế hoạch và nghị quyết trọng tâm, như: Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 18/10/2012 “Về đẩy mạnh việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Kế hoạch số 82-KH/ĐUK, ngày 13/9/2013 “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ”; Kế hoạch số 10-KH/ĐUK, ngày 06/5/2016“Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”

Vì vậy, sau 10 năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Đề án số 03-ĐA/TU đã tác động tích cực đến tất cả các lĩnh vực, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với sự tham gia tích cực của các TCCS đảng, các tổ chức đoàn thể Khối và sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Theo Văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, có 14/21 chỉ tiêu đạt và vượt (chiếm 66,7%), cụ thể: Thu ngân sách đạt 11.531 tỉ đồng (tăng 1,8 lần), giao thông (nhựa hóa tuyến tỉnh 65%, tuyến huyện 76%, đô thị hóa 28%), trồng rừng đạt 8.471 ha (chỉ tiêu Nghị quyết 5.000 ha), giảm nghèo đa chiều bền vững đạt 8,68% (so với đầu nhiệm kỳ), lao động và việc làm (qua đào tạo tăng từ 37% lên 45%), y tế dần được chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh, năng lực phòng chống dịch bệnh ngày càng được nâng cao, văn hóa, nông thôn mới (2 đơn vị cấp huyện và 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới), hạ tầng thủy lợi (năng lực tưới tiêu đạt 80%), cấp điện (100% thôn, buôn bon có điện lưới quốc gia), nước sinh hoạt (90%).

Có thể nói, qua việc triển khai đồng bộ, tích cực về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho thấy: Niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động cùng các tầng lớp nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân được nâng lên; những truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm; các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí từng bước được đẩy lùi, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của người dân và doanh nghiệp; Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể trong Khối đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, đáp ứng ngày càng cao trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh