Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

TRUYỀN THỐNG 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông (16/01/2004 - 16/01/2024)

TRUYỀN THỐNG 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

(16/01/2004 - 16/01/2024)

-----

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; ngày 16/01/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 42-QĐ/TU “V/v Thành lập Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Đắk Nông”; để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực; đặt biệt là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng tại các sở, ban ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp của tỉnh, cần phải có một tổ chức Đảng trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy và giúp Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngày 23/02/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Đắk Nông; cho thấy việc thành lập Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng là một tất yếu khách quan, đánh dấu mốc quan trọng trong việc hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối; góp phần hoàn thiện hê thống tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Với chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các TCCS đảng, đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, chính sách; các biện pháp, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Khi mới thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ định Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí; phân công đồng chí Bùi Văn Mùa - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Bí thư; đồng chí Khúc Ngọc Vĩnh làm Phó Bí thư Thường trực; toàn Đảng bộ có 50 TCCS đảng trực thuộc, với 368 đảng viên. Trong tháng 02 và tháng 4 năm 2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định bổ sung thêm 02 Ủy viên Ban chấp hành, nâng tổng số Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Khối lên 19 đồng chí; đồng thời mở rộng và phát triển thêm tổ chức đảng, đảng viên; nâng tổng số tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối lên 60 TCCS đảng (02 Đảng bộ, 58 chi bộ) với 714 đảng viên.

Là một Đảng bộ quy tụ các TCCS đảng ở các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp; có nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng, hình thành các chủ trương, chính sách để lãnh đạo thực hiện trong toàn tỉnh. Do đó, đòi hỏi việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phải được tiến hành thường xuyên, hiệu quả; cho thấy sự ra đời của Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh là để đáp ứng yêu cầu nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng là trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng trong việc phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện trách nhiệm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không ngừng nâng cao năng lực trong công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Ngày 20 và 21/10/2005, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2005 - 2010 được tổ chức, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 21 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí. Đồng chí Vũ Phụng Tiên - Tỉnh ủy viên, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Khúc Ngọc Vĩnh và đồng chí Đặng Văn Tin được bầu giữ chức Phó Bí thư. Để sát với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối, ngày 02/8/2007 Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định đổi tên Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (theo Quyết định số 449-QĐ/TU, ngày 02/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông).

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ngày 10/7/2009 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 982-QĐ/TU, “V/v thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông”<%LS