Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần thứ nhất năm 2024

Chiều ngày 30/5/2024, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông và Chuyển đổi số trong Cơ quan Đảng ủy Khối, lý luận, thực tiễn và giải pháp trong thời gian tới”. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nắm vững và thực hiện đúng đắn, nghiêm túc, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cơ quan Đảng ủy Khối; từ đó, thực hiện tốt hơn trong công tác của từng đồng chí cán bộ, công chức, người lao động đảm nhận.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đại diện Chi ủy Chi bộ thông qua Đề dẫn sinh hoạt Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông và Chuyển đổi số trong Cơ quan Đảng ủy Khối, lý luận, thực tiễn và giải pháp trong thời gian tới”. Đề dẫn nêu rõ sự cần thiết và triển khai quyết liệt trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở. Riêng tại Cơ quan Đảng ủy Khối, trên cơ sở Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến 2030 và Kết luận số 1013-KL/ĐUK, ngày 08/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của TCCS đảng trong thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lãnh đạo Cơ quan Đảng ủy Khối đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy; đặc biệt, đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác đảng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Cơ quan Đảng ủy Khối đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Sau khi nghe Báo cáo đề dẫn sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia ý kiến thảo luận, nêu rõ tình hình thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số tại Cơ quan Đảng ủy Khối, những khó khăn, vướng mắc và đề ra những nhiệm vụ giải pháp gắn với từng bộ phận, vị trí công tác chuyên môn của ban, bộ phận và của bản thân, góp phần thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông và chuyển đổi số tại Cơ quan Đảng ủy Khối.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ Cơ quan nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông và Chuyển đổi số trong Cơ quan Đảng ủy Khối: Lý luận, thực tiễn và giải pháp trong thời gian tới”. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác ứng dựng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trần Thị Sang - Đảng ủy Khối