Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Số hiệu 04-HD/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Ngày 05 tháng 8 năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, về hướng dẫn nội dung, trình tự sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Toàn văn Hướng dẫn và các biểu mẫu kèm theo được đính kèm tại đây: 04-HD/ĐUK, Mẫu Báo cáo chuyên đề (kèm theo 04-HD-ĐUK)Mẫu Nghị quyết chuyên đề (kèm theo 04-HD-ĐUK)

FILE ĐÍNH KÈM