Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

BHXH tỉnh Đắk Nông hướng ứng phong trào thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động phong trào thi đua thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023”. Hưởng ứng phog trào thi đua của BHXH Việt Nam, ngày 07/6/2023, BHXH tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 696/BHXH-TCCB về phát động phong trào thi đua thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023, trong đó, chỉ đạo BHXH các huyện, Văn phòng, các phòng nghiệp vụ trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:

Một là, tích cực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, lộ trình, chỉ tiêu được giao.

Hai là, chủ động nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến và tham gia đối thoại, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID theo phản ánh của người sử dụng ứng dụng.

Ba là, rà soát, lập danh sách các đơn vị sử dụng lao động, tình hình đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người lao động; chủ động lựa chọn phương thức triển khai để hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 336/QĐ-BHXH ngày 13/3/2023 của BHXH Việt Nam.

Bốn là, tăng cường truyền thông về ứng dụng VssID một cách đa dạng về nội dung, phong phú về cách thức truyền thông.

Năm là, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT để tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua với các giải pháp phù hợp thực tế từng đơn vị, địa phương và tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua.

 

 

Thông tin liên quan