Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công tác cải cách hành chính tại BHXH tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2023

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động và hiện đại hóa quy trình quản lý, trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho đơn vị, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc BHXH tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. BHXH tỉnh đã, đang tích cực phối hợp với các cấp, ngành tham mưu ban hành các kế hoạch cụ thể từng lĩnh vực, giao trách nhiệm cụ thể, từng phòng nghiệp vụ, BHXH huyện triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính, kế hoạch chuyển đổi số. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, lấy hiệu quả cải cách hành chính, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức toàn ngành. Nhờ vậy, công tác cải cách hành chính tại cơ quan BHXH tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện khá hiệu quả và đạt được những kết quả nhất định, nổi bật như:

Các Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin… được ban hành theo đúng thời gian quy định. Các đơn vị đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành nỗ lực, đoàn kết, khắc phục các khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ngành đảm bảo kịp thời, phù hợp với quy định và thực tiễn, tạo điều kiện trong tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị đã chủ động đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng VssID và đồng bộ dữ liệu BHXH với căn cước công dân gắn chíp.

BHXH tỉnh thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị tích cực tuyên truyền rộng rãi các thông tin liên quan đến công tác cải cách hành chính của ngành, của tỉnh trên các trang mạng xã hội của đơn vị, cá nhân như Zalo, Facebook bằng nhiều hình thức khác nhau. Tính đến ngày 04/6/2023, BHXH tỉnh đã đăng tải đăng tải hơn 20 tin bài, 3 văn bản về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử, 4 bài trên Fanpage và 4 bài trên trang Zalo của BHXH tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 01 chuyên mục về triển khai đề án phát triển dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phối hợp Báo Đắk Nông thực hiện 2 chuyên mục gồm: “BHXH Đắk Nông tích cực chuyển đổi số” tại chuyên mục tháng 2 và “BHXH Đắk Nông đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân” tại chuyên mục báo xuân. 100% đơn vị trực thuộc thực hiện xin lỗi bằng văn bản đối với các hồ sơ trễ hẹn. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính công đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm.

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, BHXH tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

1. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính đến đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH, cũng như đến các tầng lớp nhân dân và người lao động. Triển khai tuyên truyền thông qua mạng xã hội Facebook ngày càng thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch đề ra.

2. Tiếp tục đề ra các giải pháp để nâng cao tỷ lệ đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử đối với cá nhân và đơn vị sử dụng lao động, phấn đấu hết năm 2023 có 100% đơn vị sử dụng lao động đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử.

 3. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn hồ sơ. Triển khai quét mã QR-code bộ thủ tục hành chính. Bố trí khu vực tra cứu thông tin, hỗ trợ kê khai hồ sơ BHXH.

 4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa tại BHXH các huyện tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

5. Tiến hành kiểm tra thực thi công vụ tại BHXH các huyện. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH tỉnh tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

6. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, BHXH Việt Nam và phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục phối hợp với cơ quan Bưu điện, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh đẩy mạnh việc triển khai, mở rộng hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, hạn chế sử dụng tiền mặt.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cập nhật, bổ sung, xác thực thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người tham gia vào cơ sở dữ liệu của bảo hiểm để đảm bảo việc đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu 100% người tham gia kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam quản lý (hoàn thành trước ngày 30/6/2023).

8. Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị cơ sở vật chất đối với các đơn vị trong hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.