Thứ năm, 23/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác đảng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 08/4/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thực hiện chuyển đổi số trong công tác đảng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên trong việc ứng dụng CNTT, tích cực chuyển đổi số; thực hiện ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong công tác đảng của Đảng bộ Khối một cách đồng bộ và toàn diện; góp phần làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa và minh bạch hóa trong hoạt động công tác đảng. Trước mắt, trên cơ sở nền tảng số, hạ tầng số, dữ liệu số hiện có để triển khai thực hiện một số phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy; từng bước hình thành hệ sinh thái số trong toàn Đảng bộ khối, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Nghị quyết đề ra mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025, tại Cơ quan Đảng ủy Khối: Thực hiện xử lý văn bản, tài liệu trên Phần mềm hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành và thực hiện chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; từng bước triển khai số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ chính thức của Đảng theo quy định từ năm 2020 trở về trước. Đồng bộ xử lý văn bản, tài liệu trên Phần mềm hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành giữa Đảng ủy Khối với Công đoàn viên chức tỉnh. Các hội nghị trực tuyến của Trung ương, của Tỉnh ủy được tiếp phát tại điểm cầu Đảng ủy Khối và ở các TCCS đảng đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT. Các máy vi tính và thiết bị đầu cuối tại Cơ quan Đảng ủy Khối được cài đặt phần mềm phòng, chống vi rút, mã độc, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin theo quy định. Triển khai ứng dụng “Sổ tay điện tử về nghiệp vụ công tác đảng” trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối.

Về mục tiêu phấn đấu tại các TCCS đảng trực thuộc: Các văn bản, tài liệu công tác đảng theo quy định được xử lý trên Phần mềm hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành hiện có tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng bước thực hiện chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ. Cán bộ tham mưu cho cấp uỷ trong việc ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số đều được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ. Các TCCS đảng sử dụng phòng họp hoặc thiết bị để họp trực tuyến khi có đủ điều kiện về hạ tầng CNTT; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp lập Chuyên mục “Công tác xây dựng Đảng” trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Các máy vi tính, thiết bị đầu cuối tại các TCCS đảng được cài đặt phần mềm phòng, chống vi rút, mã độc, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin theo quy định. Cán bộ, đảng viên được tiếp nhận thông tin, tài liệu theo quy định thông qua hệ thống mạng Internet để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung trước khi tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Nghị quyết cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện đến năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về: Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng; Phát triển nguồn nhân lực nhằm thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng đạt hiệu quả; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước xây dựng và phát triển về hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số trong hoạt động công tác đảng; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được phân công phụ trách cơ sở, đơn vị, lĩnh vực có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; giao các cơ quan tham mưu, giúp việc và đoàn thể Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.