Thứ tư, 24/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông (mở rộng) lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 10/01/2024, tại Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) nhằm tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh uỷ viên phụ trách địa bàn; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối: Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối; Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2023, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Khối, bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnhNghị quyết nhiệm vụ năm 2023, kịp thời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành 09/09 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và 68/68 nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các cấp ủy đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần vào kết quả chung của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 100% đảng viên, 95% quần chúng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên; tổ chức thành công Hội thi mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ Khối. Tăng cường lãnh đạo thực hiện nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; hoàn thành 02 cuộc điều tra, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Kế hoạch xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”; tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023…, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành lập Chi bộ Công ty Bảo hiểm Bảo việt Nhân thọ Đắk Nông. Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Kịp thời bổ sung quy hoạch và củng cố, kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kịp thời thẩm định tiêu chuẩn chính trị; xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị nội bộ đối với 876 trường hợp phục vụ công tác cán bộ, công tác kết nạp Đảng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Quan tâm công tác tạo nguồn, công tác phát triển đảng viên; năm 2023, kết nạp 127 đảng viên, đạt 105,8%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết và đạt 141%, vượt xa chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch đề ra; nội dung kiểm tra, giám sát cơ bản có trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo kịp thời, đúng quy định. Các tổ chức đoàn thể Khối đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2023, 100% tổ chức đoàn thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đoàn thể yếu kém, Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; Công đoàn Viên chức tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Một số TCCS đảng chưa thực sự phát huy hết vai trò lãnh đạo, nhất là trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở một số ít cấp ủy TCCS đảng còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế; chưa chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại một số TCCS đảng thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo đúng quy định. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên chưa được thường xuyên, kịp thời, để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm đạo đức công vụ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong đảng còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của một số cấp ủy, TCCS đảng còn chậm theo quy định; nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở một số TCCS đảng chưa cao. Một số TCCS đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể; chất lượng sinh hoạt ở một số tổ chức đoàn thể ở cơ sở còn hạn chế.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Khối, tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị; đồng thời định hướng một số nội dung thực hiện trong năm 2024 như: Cấp ủy các TCCS đảng kịp thời tổng kết công tác xây dựng Đảng; xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024; tăng cường vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt... Đảng ủy Khối cũng tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ: Ban hành, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường lãnh đạo thực hiện, phát động thi đua về xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức Tọa đàm về nâng cao vai trò của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực thi nhiệm vụ; tuyên dương gương điển hình và gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, dân vận chính quyền; triển khai kết nối các hội nghị trực tuyến đến các TCCS đảng...

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Khối; thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Bùi Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.