Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 thàng cuối năm 2023

Sáng ngày 14/7/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đăng cai tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 thàng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ; Thường trực và lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; phòng công tác Đảng và chính trị, Công an tỉnh; phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV TU, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Trần Văn Nam - TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả tích cực. Thực hiện tốt Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và 11 nhóm nhiệm vụ theo Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị. Tham mưu chuyển giao 11 tổ chức đảng và 420 đảng viên về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư. Đã kết nạp được 246/815 đảng viên mới, đạt 30,18% chỉ tiêu kế hoạch năm, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 27.259 đồng chí; tặng 192 Huy hiệu Đảng thuộc 12 đảng bộ và cấp phát 243 thẻ đảng viên đảm bảo theo quy định. Rà soát, sàng lọc 20 đảng viên, trong đó đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng 11 trường hợp. Tham mưu điều động, chỉ định chức danh lãnh đạo các đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác tổ chức, cán bộ theo kế hoạch đề ra. Tham mưu phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 cho 13 lượt cán bộ; bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031 cho 46 lượt cán bộ; đưa ra khỏi quy hoạch đối với 09 trường hợp. Kết luận về tiêu chuẩn chính trị 4.095 trường hợp phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được thì ngành tổ chức xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới trong 06 tháng đầu năm còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Công tác theo dõi và nắm tình hình về tổ chức xây dựng Đảng ở một số đơn vị chưa được thường xuyên; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc còn bị động, thiếu chặt chẽ...

Hội nghị được nghe các đại biểu giới thiệu, chia sẻ một 2 số cách làm hiệu quả; trao đổi, giải đáp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trần Văn Nam - TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2023 tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện hoàn thành Chương trình công tác năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng: Quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ kết nạp đảng viên mới. Tập trung thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Trung ương, cấp ủy các cấp giao. Sơ kết, tổng kết, rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về tổ chức xây dựng Đảng không còn phù hợp; cụ thể hóa, hướng dẫn triển khai thực hiện các các quy định mới của Trung ương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể trong Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. (2) Tham mưu điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy. Ban hành danh mục chức danh, chức vụ và tương đương trong hệ thống chính trị. Tổ chức thi tuyển công chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh năm 2023. (3) Tiếp tục tham mưu công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Tham mưu bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, kiện toàn nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định. Tham mưu thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (4) Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tổng hợp kết quả kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xóa chi bộ trắng đảng viên là người tại chỗ; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. (5) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, nữ, người DTTS theo Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy; tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của tỉnh. (6) Tham mưu ban hành quy định thẩm tra, xác minh, thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Ban hành danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị. (7) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đăk Nông lần thứ VIII, năm 2023. Tích cực đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Hoàng Thị Loan - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối