Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là tổ chức đảng cấp trên cơ sở có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo các TCCS đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các TCCS đảng, đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, chính sách; các biện pháp, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Hiện nay, toàn Đảng bộ Khối có 69 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 33 đảng bộ cơ sở với 197 chi bộ trực thuộc, 36 chi bộ cơ sở; tổng số 3.131 đảng viên.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tích cực chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi hành Điều lệ Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên.

Trải qua 15 năm triển khai thực hiện và thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011 đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ động tiếp thu các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với các loại hình tổ chức đảng trong khối để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Cấp ủy các TCCS đảng trong Khối đã chủ động tiếp thu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua mỗi nhiệm kỳ đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI, XII, XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh qua các nhiệm kỳ ban hành chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: Công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và 80% quần chúng, người lao động. Các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy được cụ thể hóa thành nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn để tổ chức thực hiện. Qua đánh giá cho thấy, vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các cấp ủy, tổ chức đảng trong cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng luôn được đổi mới; công tác củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ tinh gọn phát huy hiệu lực, hiệu quả đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ được quan tâm thực hiện kịp thời; đáp ứng yêu cầu nhân sự cho 03 kỳ Đại hội Đảng các cấp và công tác điều động, luận chuyển cán bộ của Tỉnh. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được chú trọng gắn với các giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng năm điều vượt chỉ tiêu đề ra, bình quân kết nạp 150 đảng viên trên năm; chất lượng đảng viên mới kết nạp đều tăng cả số lượng và chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, giúp cấp ủy đánh giá sát, đúng tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, xử lý vi phạm, bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác Dân vận của Đảng có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò, vị trí của chính quyền và các đoàn thể trong Khối. Các đoàn thể trong khối thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, luôn sâu sát cơ sở; các phong trào thi đua, yêu nước đã được cán bộ, đảng viên và người lao động hưởng ứng, tích cức tham gia; góp phần nâng cao ý thức tự lực, tự cường, phát huy tình thần đoàn kết khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bám sát Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, hướng dẫn bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và phù hợp với các loại hình tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp để triển khai thực hiện. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chủ động nghiên cứu, vận dụng, ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; kịp thời giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, khắc phục điểm yếu, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghệp tỉnh vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về thi hành Điều lệ Đảng đôi lúc còn chậm, nhất là ở cơ sở; cấp ủy một số tổ chức đảng nhận thức chưa thật sự đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thi hành Điều lệ Đảng; dẫn đến việc ban hành một số văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa đảm bảo nội dung theo yêu cầu. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nắm tình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa thực được thường xuyên, kịp thời. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số nơi còn lúng túng, thiếu sâu sát. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn mang tính hình thức, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, nặng công tác chuyên môn; chưa chú trọng đến sinh hoạt chuyên đề. Một số tổ chức đảng chưa chú trọng, chưa nghiêm túc thực hiện các quy trình về công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; việc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên ở một số vụ việc chưa kịp thời; chưa chú trọng giám sát kết quả khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức, hiệu quả thấp, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn diễn ra; còn có cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Nguyên nhân là do một số văn bản hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng còn nhiều nội dung chưa được cụ thể, chi tiết, chưa sát với từng loại hình tổ chức đảng và từng nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể của tổ chức đảng và đảng viên. Cán bộ làm công tác xây dựng đảng chưa đồng điều, có trường hợp còn hạn chế về trình độ năng lực; thường xuyên thay đổi vị trí, việc làm dẫn đến chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện một số nội dung gặp khó khăn, lúng túng. Một số cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng; có trường hợp biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian đến, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời cụ thể hóa những nội dung theo quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về thi hành Điều lệ Đảng sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để lãnh đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xác định rõ việc chấp hành đầy đủ, nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng là yêu cầu bắt buộc, là thước đo cơ bản nhất trong đánh giá phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục ban hành kịp thời các văn bản, hướng dẫn mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, xử lý kỷ luật nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền, đoàn thể.

Cấp ủy các tổ chức đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng; quan tâm phối hợp, chia sẽ kinh nghiệm về công tác thi hành Điều lệ Đảng; đặc biệt quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng Đảng.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng; động viên cán bộ, đảng viên không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực hơn nữa trong học tâp, nghiên cứu các quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp trên về thi hành Điều lệ Đảng, theo phương châm: Hiểu sâu văn bản, trách nhiệm công việc, chuẩn sát nội dung, thực hiện nghiêm túc.

Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư TT ĐUK