Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt những kết quả tích cực. 
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 93-KH/ĐUK, ngày 10/3/2023 “về việc khảo sát, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng”; đồng thời, thành lập các tổ và tiến hành khảo sát đợt 1 ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng Đề án thành lập Chi bộ trong quý III năm 2023. Thành lập 01 đảng bộ cơ sở trên cơ sở sáp nhập 02 chi bộ cơ sở; chuyển giao 04 tổ chức đảng với 359 đảng viên theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ Khối có 33 đảng bộ với 197 chi bộ trực thuộc và 35 chi bộ cơ sở, tổng số đảng viên là 3.079 đồng chí. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 112-KH/ĐUK, ngày 16/5/2023 về “xây dựng mô hình “Chi bộ 4 Tốt”, “Đảng bộ 4 Tốt”” và Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 14/3/2023 về “Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi - Năm 2023” để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định tặng giấy khen cho 15 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022 và 05 đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền và đề nghị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ cho 01 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và tặng bằng khen cho 03 đồng chí đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.
Công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; cấp ủy cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 02 đồng chí; ủy viên Ủy ban Kiểm tra 02 đồng chí. Đã chuẩn y kết quả bầu cử ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với 05 đồng chí thuộc 04 đảng ủy cơ sở và bổ sung chi ủy viên chi bộ đối với 01 đồng chí; chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảng ủy đối với 05 đồng chí, 03 chi ủy viên chi bộ; chuẩn y chức danh bí thư đảng ủy đối với 01 đồng chí; chuẩn y chức danh Chủ nhiệm UBKT đảng ủy đối với 03 đồng chí, Phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy đối với 02 đồng chí; cho thôi tham gia chi ủy viên chi bộ đối với 01 đồng chí. 
Công tác đảng viên: Xác định công tác phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết nạp 64 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 53,3% Nghị quyết, 71% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao năm 2023, công nhận đảng viên chính thức 66 đồng chí. Đảng viên mới kết nạp đảm bảo chất lượng, phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 08 đồng chí. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Tổng số hồ sơ đã thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị nội bộ 592 hồ sơ.
Trong 6 tháng cuối năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục theo dõi, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2022 và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2023.
Hai là, tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai các quy định mới của Trung ương, của tỉnh phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị trong đó, tập trung thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng kế hoạch đề ra; tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Ba là, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo chuyển biến rõ rệt chất lượng sinh hoạt chi bộ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt”; tổ chức, tham gia tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 theo kế hoạch đề ra.
Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương của cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu. Đi đôi với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ, đảng viên. 
Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối