Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2023

Trong 9 tháng năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt những kết quả tích cực, một số chỉ tiêu vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch, tiến hành khảo sát tình hình một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; qua đó đó đã thành lập Chi bộ cơ sở Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đắk Nông. Thành lập 01 đảng bộ cơ sở trên cơ sở sáp nhập 02 chi bộ cơ sở; chuyển giao 04 tổ chức đảng với 359 đảng viên theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ Khối có 33 đảng bộ với 197 chi bộ trực thuộc và 35 chi bộ cơ sở. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 112-KH/ĐUK, ngày 16/5/2023 về “xây dựng mô hình “Chi bộ 4 Tốt”, “Đảng bộ 4 Tốt””; tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; cấp ủy cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 02 đồng chí; ủy viên Ủy ban Kiểm tra 02 đồng chí. Kiện toàn 29 lượt cấp ủy đảng (11 đảng ủy và 08 chi ủy), cụ thể: cho thôi cấp ủy viên, bí thư chi bộ đối với 01 đồng chí; chỉ định bổ sung chi ủy viên đối với 04 đồng chí thuộc 03 chi bộ; chỉ định tham gia cấp ủy và giữ chức danh bí thư chi bộ đối với 01 đồng chí; chuẩn y chức danh phó bí thư chi bộ đối với 01 đồng chí; chuẩn y ủy viên UBKT 01 đồng chí, chủ nhiệm, UBKT đối với 01 đồng chí; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, giữ chức danh BT đảng ủy đối với 06 đồng chí; chuẩn y kết quả bầu cử PBT đảng ủy 01 đồng chí; chỉ định bổ sung Ban Chấp hành đảng ủy đối với 13 đồng chí thuộc 11 đảng ủy.

Công tác đảng viên: Trong 9 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết nạp 97 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt đạt 80,8% chỉ tiêu Nghị quyết, vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, trong đó: nữ 52 đồng chí, chiếm tỷ lệ 52%; dân tộc thiểu số 04 đồng chí, đạt tỷ lệ 4%; về trình độ chuyện môn, có 87 đồng chí có trình độ cử nhân trở lên, 07 đồng chí cao đẳng, 05 đồng chí trung cấp và 01 đồng chí có trình độ 10/10. Công nhận đảng viên chính thức 92 đồng chí; tiếp nhận sinh hoạt đảng 72 trường hợp, chuyển đi 467 trường hợp; chuyển nội bộ Đảng ủy Khối 47 trường hợp; đã cho ra khỏi đảng 01 đồng chí và khai trừ 03 đồng chí, tổng số đảng viên là 3.103 đồng chí. Tham mưu đề nghị tặng Huy hiệu Đảng 30 năm tuổi đảng cho 06 đồng chí và 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác cán bộ: Tham mưu kết luận 149 trường hợp phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 588 trường hợp quy hoạch cán bộ; 44 trường hợp giới thiệu ửng cử, bầu cử; 10 trường hợp phát triển đảng; theo đề nghị 01 trường hợp. Cho ý kiến về công tác cán bộ 100 lượt theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Trong 3 tháng cuối năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ động hơn nữa để triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị …mới của Trung ương, của tỉnh bảo đảm kịp thời, quán triệt sâu kỹ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục rà soát bổ sung kiện toàn cấp ủy cơ sở. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về công tác tổ chức đảng, đảng viên; đẩy mạnh củng cố, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

4. Tiếp tục chủ động quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Tham mưu, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023.

5. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối