Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/8/2018 của Bộ Chính trị

Qua rà soát thực trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh về tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và dân số theo quy định, tỉnh Đắk Nông không có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% cả 02 tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên; do vậy, trong giai đoạn 2019-2021 tỉnh chưa thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp huyện, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/8/2018 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực hiện theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 47/2019/ND-HĐND; trong đó quy định thực hiện giảm số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã loại 1 giảm từ 22 xuống còn 11 người, xã loại 2 giảm từ 20 xuống còn 10 người, xã loại 3 giảm từ 19 xuống còn 09 người. Đến nay cơ bản các huyện, thành phố đã thực hiện giảm số lượng theo quy định (còn 11/71 xã đang thực hiện sắp xếp), toàn tỉnh đã giảm được 635/1.512 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Đối với việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện quy định: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 về việc sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; hiện nay, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, kết quả đã sáp nhập 171 thôn, tổ dân phố; giảm 76 thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố; hiện còn 713 thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố; đã giảm được 6.739/10.936 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Việc tinh giản được thực hiện theo đúng quy định; về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét để ban hành Quyết định về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bon, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; trong đó, quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã bị tác động do sắp xếp theo quy định.

Nguyễn Vương Duy Tân - Ban Tổ chức Tỉnh ủy