Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số lưu ý trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội các TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 01/10/2019, kế hoạch số 21-KH/ĐUK về tổ chức Đại hội các TCCS đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tính đến ngày 15/4/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã duyệt văn kiện Đại hội cho 29/77 đơn vị. Qua quá trình duyệt văn kiện Đại hội, một số đơn vị chưa bám sát hướng dẫn của Đảng ủy Khối về đề cương báo cáo chính trị nên còn sai về bố cục, một số nội dung còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới còn chung chung; báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ cũ còn nặng về báo cáo công việc, chưa nêu được những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm, đề án nhân sự của một số đơn vị chưa đáp ứng theo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Do đó, cấp ủy các TCCS đảng cần lưu ý một số nội dung, cụ thể:

Thứ nhất, về báo cáo chính trị, cấp ủy các TCCS đảng bám sát hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Trong đó, tập trung đánh giá những kết quả thực hiện nghị quyết, so sánh kết quả thực hiện với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các TCCS đảng bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành mình trong giai đoạn 2020 - 2025 để đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ hai, về đề án nhân sự cấp ủy khóa mới, các TCCS đảng nghiên cứu, thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp; thực hiện các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, có năng lực.

Thứ ba, về chương trình Đại hội, các TCCS đảng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, tổ chức Đại hội trong 01 phiên và thực hiện đầy đủ các nội dung Đại hội, không chia thành 02 phiên (trù bị, chính thức).

Thứ tư, trong quá trình xây dựng nghị quyết Đại hội, các TCCS đảng phải bám sát báo cáo chính trị trình Đại hội; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phải bám sát Nghị quyết Đại hội, nhất là đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Từ một số lưu ý trong quá trình chuẩn bị, phê duyệt nội dung Đại hội các TCCS đảng, sẽ giúp cho Đảng ủy Khối chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối