Thứ ba, 16/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Từ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dự kiểm điểm tại một số tổ chức cơ sở đảng. Sau khi hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại ở cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Kết quả như sau:

Về đánh giá, xếp loại đối với đối với lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc, ban thường vụ các tổ chức đoàn thể của Đảng ủy Khối: xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với 01 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với 06 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu, giúp việc, các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối.

Về đánh giá, xếp loại đối với các tổ chức cơ sở đảng: Đảng bộ Khối hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 68 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 (01 tổ chức cơ sở đảng mới thành lập nên không thực hiện đánh giá, xếp loại). Kết quả cụ thể: Xếp loại 14 tổ chức cơ sở đảng và 14 cấp ủy cơ sở (Ban Thường vụ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 53 tổ chức cơ sở đảng và 46 cấp ủy cơ sở (Ban Thường vụ) hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 tổ chức cơ sở đảng và 01 cấp ủy cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.

Về đánh giá, xếp loại đối với cấp ủy viên (UV Ban Thường vụ): Xếp loại đối với bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cấp cơ sở (Ủy viên Ban Thường vụ): hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 32 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 234 đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ 01 đồng chí.

Về xem xét khen thưởng đối với tổ chức đảng: Trên cơ sở kết quả xếp loại tổ chức đảng năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét, quyết định tặng giấy khen cho 14 tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các nội dung kiểm điểm về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ; ý thức tổ chức, kỷ luật được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tinh thần phấn đấu của đảng viên.

                                                                          Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối