Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ thuế

Ngày 19/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong tháng 4, thành lập ban chỉ đạo:

Chỉ thị 03/CT-BTC nêu rõ, Nghị quyết của Quốc hội là văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở pháp lý cho việc thực hiện xử lý nợ không còn khả năng nộp NSNN. Việc xoá nợ phải căn cứ vào đối tượng, đáp ứng các điều kiện cụ thể về hồ sơ, thủ tục và đặc biệt liên quan đến nhiều đối tượng nộp thuế (đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, giải thể, phá sản, không còn sản xuất kinh doanh, không còn khả năng nộp NSNN), nên công tác tổ chức, triển khai phải có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp. 

Để triển khai hiệu quả, thống nhất trong cả nước, Chỉ thị yêu cầu, trong tháng 4 Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ tại Tổng cục Thuế (Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế) do Tổng cục trưởng làm trưởng ban. Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế có tổ thường trực giúp việc do một lãnh đạo Vụ Quan lý nợ và cưỡng chế nợ thuế làm tổ trưởng. Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn, kiểm tra các Cục Thuế thực hiện; phát hiện và chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình Bộ Tài chính các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Hàng quý, Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế tổng hợp tình hình thực hiện của các Cục Thuế, chủ động  hoặc đề xuất Bộ Tài chính xử lý các vướng mắc phát sinh. Chỉ thị cũng giao Trưởng Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế quyết định cụ thể các biện pháp để triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trong tháng 4 thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ ở địa phương do Cục trưởng làm trưởng ban. Ban chỉ đạo Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ thị này; triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung. Tuỳ tình hình thực tế, Cục Thuế sẽ dự kiến các thành viên tham gia tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo. Cuối tháng của mỗi quý, Ban chỉ đạo sẽ phải tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị và báo cáo Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế. Đồng thời, trước ngày 01/7, Ban chỉ đạo tại các Cục Thuế chỉ đạo thực hiện rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, từng đối tượng, bảo đảm chính xác; lập văn bản xác nhận giữa cơ quan thuế với UBND xã về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng yêu cầu Cục Thuế các địa phương trình UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai Nghị quyết, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, đảm bảo phối hợp thống nhất với cơ quan Thuế trong việc lập hồ sơ, xác nhận và xử lý nợ.

Trước 15/5 sẽ có thông tư hướng dẫn:

Liên quan đến văn bản hướng thực hiện Nghị quyết xử lý nợ, Chỉ thị giao Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư về hồ sơ và trình tự thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị quyết ban hành trước 15/5. Cục trưởng các Cục Thuế phải trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát hồ sơ, phân loại nợ từng đối tượng được xử lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ. Trên cơ sở này, tham mưu UBND tỉnh, thành phố có ý kiến tham gia với Bộ Tài chính về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục khoanh nợ, xoá nợ…

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, Chỉ thị yêu cầu các Cục Thuế đẩy mạnh và thống nhất nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong và ngoài ngành. Theo đó, trong tháng 4, tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị đến lãnh đạo, cán bộ công chức của các Cục ThuếChi cục Thuế; từ nay đến 01/7, phối hợp với sở thông tin truyền thông, các báo, đài địa phương tuyên truyền Nghị quyết. Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn, đào tạo nội dung của Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn; công khai các quy trình, thủ tục xử lý nợ.

Đức Đản - Cục Thuế tỉnh