Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Phong trào thi đua “Thu thuế phải thu được lòng dân”

Ngày 30/8/2023, Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1322/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021 - 2025, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025)”.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế

quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu NSNN

 

Theo đó, phong trào thi đua trọng tâm trong toàn ngành Thuế gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; đồng thời, đề ra các giải pháp trong từng công chức và người lao động ngành Thuế phấn đấu thi đua quyết tâm thực hiện lời dặn của Bác Hồ “Thu thuế phải thu được lòng dân” với 12 nhóm nội dung thi đua và giải pháp thực hiện:

1. Quán triệt quan điểm đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành Thuế nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử của ngành Thuế; đảm bảo thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhưng đảm bảo theo đúng lời dạy của Bác Hồ “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

2. Các đơn vị thực hiện quán triệt và tuyên truyền đến từng công chức, người lao động trong đơn vị nhận thức được việc triển khai thực hiện phong trào thi đua là cơ hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước; khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, cụ thể: “Trong nền kinh tế số ngày nay, thu được lòng dân mới thu được thuế. Chính vì vậy, việc triển khai HĐĐT, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT), giảm tối đa tất cả chi phí cho NNT, lấy NNT làm trung tâm phục vụ chính là thu lòng dân để thu thuế”.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

5. Tiếp tục tăng cường triển khai số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp để hỗ trợ NNT.

6. Tập trung triển khai các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; hỗ trợ NNT nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho NSNN.

7. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích, báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

8. Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Tăng cường điện tử hóa, số hóa trong quản lý công tác thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc triển khai và đẩy mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho NNT.

9. Điện tử hóa các thủ tục ban hành thông báo nợ, phân công, phân loại nợ, phân loại đầy đủ, chính xác, kịp thời và xử lý phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN trên toàn quốc.

10. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức thuế mà trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo chức năng quản lý thuế, các ngạch công chức chuyên ngành thuế, các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý và tổ chức thực thi công vụ; tăng cường hình thức đào tạo trực tuyến.

Nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp. Quán triệt công chức, viên chức thuế chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

11. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ, chi tiêu nội ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách; đảm bảo kỷ cương tài chính nội ngành; công tác kiểm tra nội bộ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực thi công vụ.

12. Triển khai thực hiện phong trào thi đua sâu rộng, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế được giao. Đồng thời thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc những gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành Thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp và các đoàn thể phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể công chức, người lao động nội dung Chỉ thị số 03-CT/BCSĐ ngày 03/7/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua được ban hành theo Quyết định số 1322/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, 2024 và phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu NSNN giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc lời dặn của Bác Hồ “Thu thuế phải thu được lòng dân”; tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Hoàng Ngọc Ánh - Cục Thuế tỉnh