Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Dấu hiệu vi phạm là những hiện tượng cho thấy có sự không tuân theo, không làm hoặc làm trái một hoặc một số điều quy định. Dấu hiệu vi phạm mới chỉ là hiện tượng, chưa phải là bản chất nên tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa được coi là có vi phạm; chỉ khi nào kết quả kiểm tra kết luận có sai phạm thì tổ chức đảng, đảng viên mới có vi phạm cần xem xét xử lý. Do vậy phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời, nhằm kết luận rõ đúng, sai, xác định rõ vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời xem xét, xử lý vi phạm đồng thời có tác dụng nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn kéo dài, lan rộng, dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, cấp ủy, UBKT hai cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tập thể cấp ủy, 13 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 01 tập thể 13 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, trong đó đã đến mức thi hành kỷ luật 01 tập thể, 02 đảng viên; đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 02 đảng viên, 11 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, tuy nhiên xét nguyên nhân khách quan, chủ quan đã đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, 01 tập thể có khuyết điểm vi phạm UBKT Đảng ủy Khối đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Nội dung vi phạm: chấp hành chưa nghiêm Quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ, vi phạm nguyên tắc hoạt động của Đảng, không trung thực trong việc kê khai lý lịch đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên; thiếu gương mẫu trong việc chấp hành quy định của Nhà nước về đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, đăng ký khai sinh cho các con đẻ; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, vi phạm dân số kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ 3. Trong đó: UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tập thể và 09 đảng viên, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên, Chi bộ cơ sở kiểm tra kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 đảng viên.

Qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cho thấy cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều cuộc phức tạp, xảy ra từ nhiều năm trước, công tác thẩm tra xác minh gặp nhiều khó khăn đã được kiểm tra, kết luận rõ ràng, minh bạch, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định. Qua kiểm tra, đã xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân và xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng lỗi vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, và sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nói riêng; giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra nhận thức rõ những vi phạm và nguyên nhân dẫn đến vi phạm để rút kinh nghiệm, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Tuy nhiên, thời gian qua, hầu hết các vi phạm được phát hiện qua đơn thư tố cáo dấu tên, mạo tên, qua chỉ đạo của UBKT cấp trên, qua công tác thanh tra, kiểm toán. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm qua sinh hoạt tự phê bình và phê bình nội bộ đảng, chính quyền, đoàn thể; qua công tác giám sát theo chuyên đề, giám sát thường xuyên, kiểm tra chấp hành, qua dự họp, hội nghị của tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở chưa thực sự quyết liệt, thiếu tính chủ động trong việc nắm tình hình, phát hiện, đề xuất và thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, còn hạn chế. Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cấp ủy, UBKT các Đảng ủy cơ sở chưa chủ động tham mưu, còn trông chờ sự chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, các cấp ủy, UBKT hai cấp cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

 Một là, các cấp ủy, UBKT hai cấp cần tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên.

Hai là, UBKT hai cấp chú trọng kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục.

Ba là, Thực hiện tốt công tác theo dõi địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đơn thư tố cáo, dư luận phản ánh …; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong việc thu thập thông tin, phục vụ cho công tác nắm tình hình, tiến hành kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện, có giải pháp ngăn ngừa, ngăn chặn vi phạm, khuyết điểm từ sớm, từ xa, không để vi phạm tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và đảng viên.

Bốn là, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; mỗi cán bộ kiểm tra phải có trách nhiệm và tính chiến đấu cao trong nghề nghiệp; nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Ðảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                Lê Thị Thúy Hằng - UBKT Đảng ủy Khối