Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát; nội chính, phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ Khối quý 1/2024.

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp thuộc Đảng bộ Khối tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Trong Quý I, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chỉ đạo ủy ban kiểm tra hai cấp nâng cao chất lượng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Theo đó, Cấp ủy các cấp đã bám sát Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024, xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát đối với 12 TCCS đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy (kiểm tra 10 cuộc, giám sát 02 cuộc); UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra 02 cuộc, giám sát 02 cuộc; các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối kiểm tra 03 cuộc, giám sát 03 cuộc theo chức năng nhiệm vụ; 69/69 cấp ủy TCCS đảng đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra đối với 26 tổ chức và 576 đảng viên, giám sát đối với 12 tổ chức và 27 đảng viên; 33/33 UBKT cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra đối với 33 tổ chức, giám sát 06 tổ chức và 05 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về công tác phát triển Đảng, sinh hoạt chi bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề phức tạp, nổi cộm đang được quan tâm hiện nay.

UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 01 đảng viên, đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; UBKT cơ sở tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đồng chí, kết quả kiểm tra có vi phạm và đã thi hành kỷ luật 03 đồng chí bằng hình thức cảnh cáo. Nội dung vi phạm: vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; sơ kết 05 năm thực hiện số Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong quý II năm 2024, các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định, quyết định, hướng dẫn của đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. UBKT Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT hai cấp triển khai, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đúng tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng theo chương trình kế hoạch năm 2024 đề ra. Trong Quý II, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham mưu triển khai thực hiên kiểm tra 07 TCCS đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra 04 TCCS đảng; UBKT Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và việc chấp hành chế độ thu, chi trích nộp đảng phí đối với 01 tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, xây dựng Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Chỉ đạo các TCCS đảng, UBKT hai cấp chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền, không để các vụ việc kéo dài, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng theo thẩm quyền; đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm túc, khắc phục có hiệu quả các tồn tại, khuyết điểm mà kết luận, thông báo đã nêu.

Lê Thị Thúy Hằng - UBKT Đảng ủy Khối