Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, một số lưu ý trong xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch, chất lượng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, ngăn chặn, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kiểm tra 10 cuộc, giám sát 02 cuộc; cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối đã kiểm tra 28 tổ chức đảng và 535 đảng viên (tăng 115 đảng viên so với năm 2022), trong đó có 102 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 11 tổ chức đảng và 246 đảng viên, trong đó có 67 cấp ủy viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát, cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã kiểm tra đối với 47 tổ chức đảng, trong đó: UBKT Đảng ủy Khối 1, UBKT cấp cơ sở 46; 07 cuộc kiểm tra về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Năm 2023, nhận 09 đơn tố cáo 10 đảng viên, trong đó 05 đơn nặc danh và 04 đơn có tên người tố cáo; đã thực hiện khảo sát, giải quyết theo thẩm quyền và chuyển 04 đơn đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với 18 đảng viên (tăng 03 đảng viên so với năm 2022) bằng hình thức khiển trách 17, cảnh cáo 01, nội dung vi phạm: chính sách dân số 17 đảng viên, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ 01 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc triển khai, quán triệt các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các cấp ủy đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản có trọng tâm, trọng điểm; thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng thẩm quyền, quy trình, quy định.        

Tuy nhiên, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối trong năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế: một số tổ chức đảng xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm; thông báo kết luận chung chung, chưa chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm của đối tượng được kiểm tra, giám sát; mốc thời gian kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng viên ở một số TCCS đảng (dưới 12 tháng), có tổ chức đảng kiểm tra chi bộ nhưng không gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; việc phân bổ thời gian triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chưa phù hợp, thường dồn vào các tháng cuối năm, theo đó, chất lượng không đảm bảo, vệc theo dõi, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục sau kết luận kiểm tra, giám sát ở một số TCCS đảng chưa kịp thời.

Năm 2024, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; bám sát chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cấp ủy, tổ chức Đảng, các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm vụ cấp trên giao để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, sát với tình hình thực tế nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã nêu trên; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là với những tồn tại đã được chỉ ra, có lộ trình khắc phục và chỉ đạo thực hiện.

Về nội dung kiểm tra, giám sát, đối với tổ chức đảng, cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Đối với đảng viên, chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và về những điều đảng viên không được làm. Đối với các đồng chí chi ủy viên, cấp ủy viên các cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý đang công tác, sinh hoạt tại Chi bộ, ngoài việc kiểm tra, giám sát những nội dung trên, cần kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng.

Lê Thị Thúy Hằng - UVBCH, Phó CN UBKT Đảng ủy Khối