Thứ sáu, 19/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2024

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra hai cấp triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc được cán bộ, đảng viên và người lao động phản ánh; kịp thời xem xét, xử lý đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc các TCCS đảng báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, giám sát.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2023, cấp ủy Đảng các cấp trong Đảng bộ Khối cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024:

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tăng cường quán triệt, tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trong điểm, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy nhằm đề cao ý thức trách nhiệm, tính chiến đấu của tổ chức đảng.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra hai cấp, chủ động phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, tăng cường giám sát việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm để củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát; khắc phục có hiệu quả các tồn tại, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến tích cực trong các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kỷ luật trong Đảng.

Năm là, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên và người lao động phản ánh. Kịp thời xem xét, kết luận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm.

       Sáu là, giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc và các tiêu cực khác xảy ra tại các cơ quan, đơn vị. Xem xét, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên và của tổ chức Đảng đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng (nếu có).

Bảy là, thường xuyên củng cố, kiện toàn UBKT hai cấp đảm bảo số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất; báo cáo sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định.

                          Lê Văn Phòng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối