Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối những tháng cuối năm 2021

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối, thời gian qua, UBKT Đảng ủy Khối đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng; thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, hướng dẫn cấp ủy cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định; chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên đúng thẩm quyền; việc thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo thực hiện nghiêm minh, chính xác góp phần răn đe, giáo dục, ngăn ngừa vi phạm; làm tốt công tác tư tưởng trong quá trình xử lý kỷ luật nên không phát sinh đơn khiếu nại kỷ luật Đảng. Đồng thời, tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là những văn bản mới sau Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần  thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ  quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2020  -  2025. Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành chương trình, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối năm 2021, đề nghị triển khai một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tập trung phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó tập trung triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chú ý những điểm mới của Quy định 22-QĐ/TW so với Quy định số 30-QĐ/TW để áp dụng vào thực tiễn.

Thứ hai, Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chủ động rà soát chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị đã xây dựng từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 trước ngày 30/11/2021 để làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cấp ủy cơ sở có thể chủ động, linh hoạt các bước trong quy trình kiểm tra, giám sát, nhưng phải đảm bảo quy trình và chú trọng chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, không vì chạy theo số lượng mà giảm chất lượng.

Đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Thứ ba, Chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần  thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2020  -  2025 về công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ tư, tham mưu xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

   Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối