Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, bức xúc được cán bộ, đảng viên và người lao động phản ánh; kịp thời xem xét, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, xử lý kịp thời đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện theo đúng quy định. Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 đối với 12 TCCS đảng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát 06 cuộc; các tổ chức cơ sở đảng kiểm tra, giám sát 47 tổ chức và 749 đảng viên.

Trong năm, UBKT Đảng ủy Khối và chi bộ cơ sở thực hiện kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 trường hợp. Đồng thời, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 30 trường hợp, tăng 07 trường hợp so với năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm nghiên cứu, triển khai, áp dụng Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 còn chậm; chưa bám sát kế hoạch đã ban hành từ đầu năm để triển khai, thực hiện; tình hình đảng viên vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình ở các tổ chức đảng còn nhiều; thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thiếu chặt chẽ, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; còn đơn giản trong quy trình thủ tục; xem xét, xử lý kỷ luật một số vụ việc còn chưa nghiêm.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra 08 nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2022, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện một số điểm mới của Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thứ hai, xây dựng và chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trong điểm, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy nhằm đề cao ý thức trách nhiệm, tính chiến đấu của tổ chức đảng.

Thứ ba, tăng cường giám sát việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm để củng cố và phát huy kết quả kiểm tra, khắc phục có hiệu quả các mặt yếu, tạo sự chuyển biến tích cực cho các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên và người lao động phản ánh; kịp thời xem xét, kết luận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm.

Thứ năm, giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc về đất đai, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác xảy ra tại các cơ quan, đơn vị; xem xét, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên và của tổ chức Đảng đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thứ sáu, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban Kiểm tra cấp trên với Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới, với các đơn vị có liên quan theo quy chế phối hợp đã được ký kết, để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kỷ luật trong Đảng.

Thứ bảy, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức UBKT hai cấp đảm bảo số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy cơ sở.

Thứ tám, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất; báo cáo sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định.

                                                Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối