Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối

Trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo đó, các cấp ủy Đảng kịp thời triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, hướng dẫn… của Trung ương, của tỉnh và của Khối đến các chi, đảng bộ như: Kết luận số 34-KL/TW, ngày18/4/2022 của bộ Chính trị về chiến lược thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

Trong năm 2022, cấp ủy các TCCS đảng chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả; từng bước được đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Triển khai kịp thời chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát, năm 2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát 13/13 tổ chức đảng gắn với trách nhiệm 12/13 đồng chí bí thư cấp ủy (01 đơn vị khuyết chức danh bí thư). Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ rõ về những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối xây dựng, thực hiện và kết luận 06/06 tổ chức đảng: Ban Tuyên giáo 02 cuộc (01 kiểm tra, 01 giám sát); Văn phòng 02 cuộc (01 kiểm tra, 01 giám sát); Ban Tổ chức 02 cuộc kiểm tra; qua kiểm tra, giám sát kết luận 06/06 tổ chức đảng chấp hành tốt nội dung được kiểm tra, giám sát. Các TCCS đảng đã kiểm tra, giám sát và kết luận kiểm tra, giám sát đối với 51 TCCS đảng (kiểm tra 33, giám sát 18) và 705 đảng viên (kiểm tra 420, giám sát 285). Qua kiểm tra đã kết luận 51/51 tổ chức đảng và 704/705 đảng viên chấp hành tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, có 01 đảng viên chấp hành chưa tốt đã chuyển quy trình xem xét thi hành kỷ luật; 07 đảng viên không tiến hành kiểm tra, giám sát được do chuyển công tác, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, nghỉ việc hoặc trùng với cấp trên… Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện "Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về“đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2010 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Cấp ủy; việc "lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về trình tự, nội dung sinh hoạt Chi bộ gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 1017-KL/ĐUK, ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối "về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong thời gian tới"... Qua kiểm tra, giám sát, giúp cấp uỷ đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, tồn tại hạn chế của từng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra; giúp cho các tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ những ưu điểm để phát huy và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức khắc phục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài những kết quả đạt được, trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 một số tổ chức đảng nội dung chưa toàn diện chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; một số cuộc triển khai chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, theo đó chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Một số TCCS đảng chậm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách, kế hoạch hóa gia đình ở một số tổ chức đảng chưa kịp thời; vẫn còn tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình, phê bình và các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Việc nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên còn thụ động; việc theo dõi kế hoạch và kết quả khắc phục khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời.

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2023, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra thuộc Đảng bộ Khối thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu:

Một là, kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nhất là các văn bản về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy nhằm đề cao ý thức trách nhiệm, tính chiến đấu của tổ chức đảng.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, ủy ban kiểm tra hai cấp chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, tăng cường giám sát việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm để củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát tạo sự chuyển biến tích cực trong các tổ chức đảng và đảng viên; chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên và người lao động phản ánh. Kịp thời xem xét, kết luận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm.

Năm là, giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc về đất đai, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác xảy ra tại các cơ quan, đơn vị; xem xét, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên và của tổ chức Đảng đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng (nếu có).

Sáu là, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kỷ luật trong Đảng.

Bảy là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức UBKT hai cấp đảm bảo số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất; báo cáo sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định.

 

                                                             Lê Văn Phòng - Đảng ủy Khối