Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ Kho bạc nhà nước Đắk Nông

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác kiểm tra của Đảng, coi công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong toàn bộ công tác lãnh đạo của Đảng, Người đã lưu ý “Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ Kho bạc nhà nước (KBNN) Đắk Nông đã thực hiện thật tốt công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ động kiện toàn bộ máy, trang bị kiến thức, kỹ năng kiểm tra, giám sát

           Nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy KBNN Đăk Nông, các chi bộ trực thuộc đã kịp thời thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản trọng tâm của Đảng về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy KBNN Đăk Nông đã củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Phân công phụ trách công tác kiểm tra giám sát. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy do Đại hội Đảng bộ KBNN Đắk Nông bầu ra gồm 03 đồng chí; 12 đồng chí chi ủy viên, phó bí thư chi bộ được phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện công tác củng cố, kiện toàn UBKT Đảng ủy; công tác quy hoạch cấp ủy các cấp, quy hoạch UBKT Đảng ủy KBNN Đắk Nông đều đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, uy tín và triển vọng phát triển và thực hiện đúng quy định của Đảng.

http://daknong.mn.kbnn.vn/content/PublishingImages/dno_tc_200522_h1.jpg

Đ/c Trần Văn Thọ, ủy viên Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp giới thiệu những điểm mới về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại Hội nghị tập huấn công các Đảng tại Đảng bộ KBNN Đăk Nông.

           Đặc biệt, Đảng ủy KBNN Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 170-KH/ĐU ngày 17/02/2022 và mời Báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện quy trình các bước theo nguyên tắc của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và việc thực hiện các quy định Bộ biểu mẫu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng do Đảng ủy Khối ban hành; cử đảng viên tham dự 01 lớp tập huấn do Tỉnh ủy tổ chức, 01 lớp do Đảng ủy Khối tổ chức về công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, trong 01 năm qua, có 35 lượt đảng viên trong toàn Đảng bộ KBNN Đăk Nông được tập huấn, trang bị kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng.

           Chú trọng chất lượng, nội dung, cách thức tiến hành, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch kiểm tra giám sát

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Đảng bộ Khối, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy KBNN Đăk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện và xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy KBNN Đăk Nông xác định, hết năm 2024 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của Đại hội về công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Qua đánh giá cho thấy: đến nay công tác kiểm tra, giám sát đang thực hiện đạt tiến độ đề ra, cụ thể: có 06/12 chi bộ trực thuộc đã được kiểm tra, giám sát; kiểm tra 65/107 đảng viên đạt 60% chỉ tiêu Đại hội đề ra; giám sát 22/32 (107 x 30%) đảng viên, đạt 69% chỉ tiêu Đại hội đề ra; thi hành kỷ luật 02/02 đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

 

 

Biểu đồ thống kê số lượng cuộc kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên của Đảng bộ KBNN Đăk Nông từ năm 2020, 2021, 2022 và dự kiến đến hết năm 2024

Đảng ủy, UBKT, các chi ủy chi bộ trực thuộc, đã xây dựng nội dung chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể; chú trọng các khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; thường xuyên nắm bắt tình hình bằng nhiều kênh thông tin để xây dựng nội dung, đối tượng, thời điểm, thời gian kiểm tra, giám sát sát với tình hình thực tế của chi bộ, Đảng bộ, đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện các bước tiến hành kiểm tra, giám sát đúng quy trình, thủ tục của Đảng và hướng dẫn của cấp trên, quan tâm công tác thẩm tra, xác minh, xem đây là khâu quan trọng nhất trong quy trình kiểm tra, giám sát để đưa ra kết luận. Sắp xếp hợp lý về mặt thời gian cho các cuộc kiểm tra, giám sát trong năm, tránh chồng chéo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra. Kịp thời công khai kết luận kiểm tra, giám sát theo đúng quy định; đồng thời các chi ủy, UBKT Đảng ủy đã luôn chú trọng giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, không để phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ.

Để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Đảng ủy KBNN Đăk Nông thường xuyên và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ này; đồng thời, xác định những điểm cần quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới:

Đối với các chi bộ trực thuộc: Quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; bám sát chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát; thường xuyên cập nhật các quy định, hướng dẫn liên quan công tác kiểm tra giám sát; thực hiện đúng nội dung, mẫu biểu quy định; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo công tác kiểm tra giám sát

Đối với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy: Thường xuyên liên hệ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối để nắm các kế hoạch, chương trình, chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc để khắc phục. Xác định nội dung, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đồng thời kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa sớm trước thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguyễn Thị Lệ Mỹ - Đảng bộ KBNN Đắk Nông