Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Năm 2021, cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối đã xây dựng kế hoạch và kiểm tra, giám sát 47 tổ chức và 749 đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng đạt 100% kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp uỷ đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, tồn tại hạn chế của từng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra; giúp cho các tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ những ưu điểm để phát huy và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức khắc phục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế như một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm nghiên cứu, triển khai, áp dụng Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng vào thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, việc xây dựng chương trình, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có một số tổ chức đảng còn chậm; một số tổ chức đảng chưa bám sát kế hoạch đã ban hành từ đầu năm để triển khai, thực hiện dẫn đến không đảm bảo thời gian so với kế hoạch; một số tổ chức đảng thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thiếu chặt chẽ, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; còn đơn giản trong quy trình thủ tục…

Để triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, UBKT Đảng ủy cơ sở cần nghiên cứu tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT cấp cơ sở, hàng năm các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng.

Hai là, xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy các tổ chức cơ đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, UBKT Đảng ủy cơ sở xây dựng thời gian tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát trải dài trong năm, không tập trung vào cuối năm hoặc 01 kỳ sinh hoạt; chủ động phương thức kiểm tra, giám sát hình thức phù hợp nhưng phải đảm bảo đúng theo quy trình, quy định; vừa kiểm tra, giám sát vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị, doanh nghiệp mình quản lý. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là với những tồn tại đã được chỉ ra, có lộ trình khắc phục và chỉ đạo thực hiện.

Ba là, về nội dung kiểm tra, giám sát: Đối với tổ chức đảng: chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quy chế làm việc của cấp ủy và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc đấu tranh chống các biểu hiện sai trái của các thế lực thù địch. Đối với đảng viên: chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ; thực hiện nhiệm vụ đảng viên; giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; giám sát việc kê khai tài sản và thu nhập.

Bốn là, tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư  về hướng dẫn thực hiện một số nội dung  Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.  Về quy trình kiểm tra, giám sát, thực hiện theo Quyết định số 254-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Về biểu mẫu kiểm tra, giám sát, đề nghị thực hiện các bộ biểu mẫu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên của Đảng ủy Khối đã ban hành.

Lê Thị Thúy Hằng - UBKT Đảng ủy Khối