Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ động, linh hoạt triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo Điều lệ Đảng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thầm quyền theo quy định, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối đã chủ động nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên; theo dõi đảng viên vi phạm; tham mưu chỉ đạo tổ chức đảng có đảng viên vi phạm theo dõi, nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời để xem xét, xử lý về mặt Đảng theo thẩm quyền.

Theo đó, trong quý I/2022, UBKT Đảng ủy Khối đã thực hiện xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền, đã thi hành kỷ luật 01 đảng viên vi phạm bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức chi ủy viên 01; tham mưu chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng có đảng viên vi phạm xem xét, xử lý kỷ luật 02 trường hợp; đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 01 trường hợp; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư 01 trường hợp. UBKT Đảng ủy Khối tham mưu chỉ đạo các đảng ủy cơ sở rà soát lại số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiện toàn UBKT đảng ủy cơ sở đảm về số lượng theo quy định; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai, thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; triển khai, thực hiện có hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo Thông báo Kết luận số 12-TB/BCĐTW, ngày 24/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng kịp thời tiếp nhận và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền. Trong quý, UBKT Đảng ủy Khối phối hợp với UBKT Tỉnh ủy kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Thời gian tới, UBKT Đảng ủy Khối cũng triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 theo đúng tiến độ, nội dung, đối tượng thời gian đã đề ra. Theo kế hoạch, UBKT Đảng ủy Khối sẽ tiến hành kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, việc chấp hành chế độ đảng phí và thu - chi tài chính Đảng; giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên, cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện quy chế làm việc; thực hiện nhiệm vụ đảng viên; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; việc kê khai tài sản cá nhân… Giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022-2025” và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đồng chí Bí thư người đứng đầu cấp ủy. Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra kịp thời đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm về: tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên; vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., giải quyết 100% đơn thư tố cáo tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền theo quy định, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền, đúng thời gian quy định. Tham mưu chỉ đạo, theo dõi và đã đôn đốc 100% TCCS đảng UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Đối với công tác tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, UBKT Đảng ủy Khối tham mưu kịp thời Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2022: Thực hiện công tác kiểm tra đối với 09 tổ chức đảng gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đối với 09 đồng chí bí thư người đứng đầu cấp ủy; giám sát thường xuyên đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối; thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với 05 tổ chức đảng gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đối với 05 đồng chí bí thư người đứng đầu cấp ủy. Đến nay UBKT Đảng ủy Khối đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành 02 cuộc kiểm tra chuyên đề đảm bảo theo kế hoạch.

Trước tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều diễn biến phức tạp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động, vận dụng linh hoạt không vì lý do dịch Covid-19 mà chậm triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời tham mưu chỉ đạo các tổ chức đảng bám sát Chương trình kiểm tra giám sát của tổ chức đảng đã ban hành triển khai thực hiện, đúng đối tượng, nội dung, thực hiện kiểm tra, giám sát đến đâu phải kịp thời kết luận đến đó, khi kết luận xong phải tổ chức phố biến kết luận đến tổ chức đảng, đảng viên đựơc kiểm tra, giám sát, qua đó giúp cho các tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ những ưu điểm để phát huy và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức khắc phục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Lê Thị Thúy Hằng - Đảng ủy Khối