Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Số hiệu 01-HD/TW
Đơn vị
ban hành
Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư

FILE ĐÍNH KÈM