TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Trong Qúy I/2015, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo theo tiến độ chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả nổi bật.

Công tác tổ chức

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị về “tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 06/8/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “tổ chức Đại hội TCCS

Công tác kiểm tra giám sát

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông; ngày 14/4/2015, tại phòng họp Giao ban Đảng ủy Khối đã diễn ra cuộc họp công bố Quyết định giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ

Các TCCS đảng trực thuộc

Hội Nông dân tỉnh là tổ chức chính trị xã hội với chức năng đại diện cho giai cấp nông dân, đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật Nhà nước thông qua các phong trào thi - đua