TIN NỔI BẬT
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo
Công tác tuyên giáo
Công tác tổ chức

Chiều ngày 02/12/2014, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng Điều lệ Đảng.Được sự giúp đỡ của chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh

Công tác kiểm tra giám sát

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW, ngày 04/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về hướng dẫn công tác kiểm

Công tác đoàn thể

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên. Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo Chi đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với CLB Hành trình Nối vòng tay lớn